05.11.2019 08:15

„Administrative Dispute in the Central and Eastern European States”, Opatija (Chorvatsko)

Věda srovnávacího správního práva vychází tradičně z existence tří základních modelů správního soudnictví: anglického, francouzského a německo-rakouského1, které měly vývojově zásadní vliv na podobu správního soudnictví v dalších státech, ve kterých buď zvítězil jeden z uvedených modelů, nebo docházelo ke vzniku modelů smíšených.2

Při zkoumání současné podoby správního soudnictví v jednotlivých státech tak je třeba mít tyto historické základy na paměti. Obdobné platí pro srovnávání národních právních úprav.3 Kromě toho je současné správní soudnictví ve státech Evropy pod vlivem procesu jeho evropeizace.4

Právě tato východiska měli na paměti organizátoři mezinárodní konference týkající se správního soudnictví ve státech střední a východní Evropy, která se počátkem června tohoto roku uskutečnila v chorvatském přímořském letovisku Opatiji.

Konferenci organizoval Nejvyšší správní soud Republiky Chorvatsko, Právnická fakulta Univerzity v Rijece a nadace Hanns Seidel Stiftung, a to ve spolupráci Federálního správního soudu Německa a Jean Monnet Inter-University Centre of Excellence Opatija.

Uvedené konference se účastnili teoretici a praktici z osmi členských států Evropské unie (Česká republika, Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko) a pěti zemí jihovýchodní Evropy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko, tzn. pěti z celkových šesti adresátů strategie EU pro západní Balkán).5

Většinu států spojovala společná historie v rámci jednoho státu (Rakousko-Uhersko a Jugoslávie), která má na podobu správního soudnictví pochopitelně významný vliv. Za Českou republiku vystoupil JUDr. David Kryska, Ph.D. (Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK, Katedra správního práva a správní vědy PF UK), v rámci diskuse pak rovněž prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (Nejvyšší správní soud, Katedra teorie práva a právních učení).

Příspěvky jednotlivých účastníků se zaměřovaly zejména na organizaci správního soudnictví a meritorní rozhodování správních soudů. Další pojítko představovala otázka reformy správní justice, přičemž byly sdíleny zkušenosti z proběhlých reforem, představeny reformy připravované či diskutované, a to rovněž s ohledem na přístupové procesy zemí západního Balkánu.

Společným prvkem byla snaha o efektivní  moderní správní soudnictví poskytující účinnou ochranu práv a oprávněných zájmů jednotlivce. Organizátoři konference plánují vydání sborníku jednotlivých příspěvků, který by měl dosažení cílů konference dále napomoci. Organizátoři rovněž naznačili, že by mohly následovat konference další.6

Účast na obdobných akcích a sdílení zkušeností se státy stejné či podobné tradice a modelu správního soudnictví pak může pro Českou republiku s ohledem na probíhající diskuse o reformě správního soudnictví být velmi přínosná. V představeném případě se na tom podílelo rovněž Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK.

       
Autor článku:    David Kryska
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


1 Srov. PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, R. Evropské správní soudnictví. Praha: C.H. Beck, 1998, s. 45-130.

2 Srov. tamtéž, s. 131-137.

3 Pro srovnání vybraných aspektů správního soudnictví ve čtyřech státech se společnými historickými základy (Česká republika, Chorvatsko, Slovinsko a Polsko) srov. ĐERĐA,
D., KRYSKA, D. Neka rješenja upravnog spora u usporednom pravu: kako unaprijediti hrvatski upravni spor? Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2018, č. 1, s. 91-126.

4 Srov. např. KMIECIAK, Z. Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne a prawo europejskie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.

5 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans. COM (2018) 65 final.

6 Srov. zprávu z konference KOVAČ, N. Međunarodna konferencija: „Upravni spor u državama srednje i istočne Europe”, Opatija, 3. i 4. lipnja 2019. godine. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2019, č. 2, s. 973-975. Několik fotografií z konference bylo zveřejněno na stránkách chorvatského Nejvyššího správního soudu (https://vusrh.hr/medunarodna-konferencija-upravni-spor-u-drzavama-srednje-i-istocne-europe-opatija-3-i-4-lipnja-2019/).

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: