09.04.2024 14:20

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia před ICJ – Jihoafrická republika v. Izrael

Situace v pásmu Gazy dlouhodobě znepokojuje lidskoprávní organizace a mezinárodní společenství. Po říjnovém útoku hnutí Hamás na oblasti sousedící s pásmem Gazy v roce 2023 Izrael odpověděl velmi tvrdě, s cílem hnutí porazit a zabránit případnému opakování útoku. Tím došlo k eskalaci celé situace. Jihoafrická republika (JAR) v prosinci 2023 v reakci na tuto situaci podala stížnost k ICJ11 proti Izraeli na porušení Úmluvy2 o zabránění a trestání genocidia (dále jen „Úmluva).3 Izrael i JAR jsou stranou Úmluvy.

Cílem příspěvku, s ohledem na složitost problematiky a omezeného prostoru, není zabývat se věcně, jestli stížnost je důvodná. Tedy jestli jednání Izraele v pásmu Gazy dosahuje takové intenzity, že zakládá porušení Úmluvy. Cílem naopak je v krátkosti představit aktuální problém, kterému ICJ čelí z pohledu mezinárodního práva. Stížnost JAR sleduje dva cíle, vydání předběžných opatření a posouzení vlastní stížnosti.

Krátce k faktické rovině případu. 7. října 2023 Hamás zaútočil na oblast Izraele hraničící s pásmem Gazy. Oběti na životech dosáhli přibližně 1,2 tisíce na straně Izraele. Současně došlo k únosu několika málo stovek obyvatel Izraele, včetně zahraničních občanů. V reakci na to Izrael spustil vojenskou akci v rámci výkonu práva na sebeobranu s deklarovaným cílem totálního poražení hnutí Hamás v pásmu Gazy. 

Samotná vojenská operace s sebou přinesla značné ztráty na lidských životech na straně Palestinců, řádově v desítkách tisíc obětí a vedla k vnitřnímu vysídlení prakticky celé populace pásma Gazy dosahující 2 miliónů osob. Jedná se tak potenciálně o jednu z největších humanitárních katastrof za poslední roky.4 Situace v pásmu Gazy je dlouhodobě nepříznivá pro její obyvatele a současné boje ji extrémně zhoršují.

V reakci na aktuální situaci se i stěžejní spojenec Izraele USA vyjádřil ve smyslu, že je potřeba při vojenských operacích šetřit civilního obyvatelstva. A v současnosti volá po ukončení celé operace.5 To lze vnímat jako určitý rozkol mezi jinak silným spojenectvím USA a Izraele.

Do celého problému pak vstoupila JAR se svou stížností ze dne 29. prosince 2023 za využití čl. 9 Úmluvy.6 Jedná se poměrně výjimečný institut, který byl využit pouze několikrát za dobu platnosti Úmluvy.7 Ve své stížnosti JAR zevrubně analyzuje a popisuje vývoj vztahů mezi Palestinou a Izraelem. Nabízí tím tak důležitý kontext celé situace a dokresluje, že nařčení nejsou zcela nepodložená.

JAR navrhnul přijetí 9 předběžných opatřeních8, dle čl. 41 (1) Statutu.9 Některá z nich jsou předložena níže:

 • Zastavení vojenských operací;
 • Záruky, že armáda nebo nepravidelné vojenské jednotky se nebudou podílet na dalších nepřátelských akcích;
 • JAR a Izrael, každý zajistí, dle svých povinností plynoucí z Úmluvy, všemi rozumnými prostředky, že nebude docházet ke genocidě Palestinců;
 • Izrael se vyvaruje jakýkoliv akcích zakázaných čl. 2 Úmluvy;
 • Izrael zajistí, dle svých možností, zrušení všech příkazů, které by vedly k vytvoření životních podmínek k fyzické likvidaci palestinské populace;
 • Izrael zajistí, že budou uchovány důkazy a poskytne potřebnou spolupráci s nezávislým vyšetřováním.

ICJ s nemalým časovým odstupem, vzhledem k závažnosti situace, reagoval koncem ledna 2024 vydáním příkazu.10 V něm uznal jak svou jurisdikci nad věcí, tak, že alespoň některá nařčení ze strany JAR jsou podložená a může se jednat o porušení Úmluvy.11 Tím nedošlo k rozhodnutí v samotné věci a nelze ani na základě toho předjímat výsledek sporu.12

ICJ uložil Izraeli následující předběžná opatření, která se nutně neshodují s těmi navrženými JAR:

 • Izrael musí přijmout takové akce dle svých možností, které zabrání činům spadajícím pod čl. 2 Úmluvy, to
  i s ohledem na svou armádu;13
 • Zabránit a potrestat jakékoliv veřejné podněcování genocidy Palestinců;14
 • Okamžité zpřístupnění základních služeb a humanitární pomoci v pásmu Gazy;15
 • Zajistit zachování a zabránit zničení důkazů vztahujících se k obviněním z porušení čl. 2 a čl. 3 Úmluvy;16
 • Izrael musí ICJ doložit konkrétní kroky, které učinil ke splnění výše uvedených předběžných opatření.17

Vedle daného příkazu vydali 3 soudci deklarace18,1 disent19 a 1 separátní vótum20.

Deklarace kromě rekapitulace vážnosti situace a souhlasu s postupem ICJ vznášejí zajímavé postřehy. Soudkyně Xue spatřuje situaci v Palestině jako zájem erga omnes celé mezinárodní komunity, a tedy JAR má aktivní legitimaci ve věci.21 Soudce Nolte upozorňuje, že ICJ se zabývá pouze nařčením z porušení Úmluvy, nikoliv jinými protiprávními akty, např. porušení mezinárodního humanitárního práva.22

Disent soudkyně Sebutinde spatřuje problém mezi Izraelem a Palestinou jako politický, a nikoliv právní. Požadovaná předběžná opatření jsou dle jejího názoru spíše rekapitulací povinností dle Úmluvy nebo nejsou dostatečně podložena.23 Závěrem nespatřuje v jednání Izraele úmysl páchat genocidu.24

Separátní vótum soudce Baraka, přeživšího holocaustu, se také věnuje chybějícímu úmyslu na straně Izraele páchat genocidu a současně poukazuje na větší relevantnost mezinárodního humanitárního práva v současné době.25

V půlce února JAR požádal o další předběžná opatření.26

Izrael na konci února odeslal zprávu o splnění předběžných opatření, jehož obsah aktuálně není znám (stav k 24. 3. 2024).27 Jako doplnění kontextu celé situace, paralelně se událostem v pásmu Gazy věnuje také Mezinárodní trestní soud, to od roku 2021, a také v reakci na události roku 2023.28

Autor se s ohledem na citlivost tématu zdráhá předjímat budoucnost sporu, např. prokázání zvláštního úmyslu spáchat genocidu, který odlišuje genocidu od jiných zločinů podle mezinárodního práva, bude náročné. Nicméně pro ospravedlnění genocidy neexistuje v mezinárodním právu žádný prostor.29 Vývoj případu tak bude zajímavý ze všech relevantních hledisek.

Autor článku:   Dominik Brtna

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1ICJ – International Court of Justice.

2UN General Assembly, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277, 1948. Dostupné online: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2078/v78.pdf [cit. 3.3.2024].

3Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) [2023]. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/case/192 [cit. 3.3.2024].

4The top 10 crises the world can’t ignore in 2024, 2024 Emergency Watchlist, 13.12.2023. Dostupné online: https://www.rescue.org/article/top-10-crises-world-cant-ignore-2024 [cit. 3.3.2024].

5BBC, Israel Gaza: Biden hopes for ceasefire by next week, 27.2.2024. Dostupné online: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68410226 [cit. 3.3.2024].

6Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, 29.12.2023, (South Africa v. Israel) [2023]. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf [cit. 3.3.2024].

7Např. v případě Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) [2022]. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/case/182 [cit. 3.3.2024].

8Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures, 29.12.2023, (South Africa v. Israel) [2023]. Str. 82-83.

9Statute of the International Court of Justice, součást United Nations Charter, 1945. Dostupné online: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf [cit. 3.3.2024].

10Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) [2023]. Order 26.1.2024. Dostupné online:  https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf [cit. 3.3.2024].

11Ibid., para. 30, 54.

12Ibid., para. 84.

13Ibid., para. 78.

14Ibid., para. 79.

15Ibid., para. 80.

16Ibid., para. 81.

17Ibid., para. 82.

18Declaration of Judge Xue, 26.1.2024. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-01-en.pdf [cit. 3.3.2024].

Declaration of Judge Bhandari, 26.1.2024. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-03-en.pdf [cit. 3.3.2024].

Declaration of Judge Nolte, 26.1.2024. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-04-en.pdf [cit. 3.3.2024].

19Dissenting Opinion of Judge Sebutinde, 26.1.2024. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-02-en.pdf [cit. 3.3.2024].

20SEPARATE OPINION OF JUDGE AD HOC BARAK, 26.1.2024. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-05-en.pdf [cit. 3.3.2024].

21Declaration of Judge Xue, para. 5.

22Declaration of Judge Nolte, para. 2.

23Dissenting Opinion of Judge Sebutinde, para. 24-32.

24Ibid., para. 34-35.

25Separate Opinion of Judge Ad Hoc Barak, para.25-28; 34, 40 a 41.

26Request for additional measures under Article 75(1) of the Rules of Court submitted by South Africa, 12.2.2024. Dostupné online: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240212-wri-01-00-en.pdf [cit. 3.3.2024].

27Reuters, Israel files report with World Court on Gaza measures, Israeli official says, 26.2.2024. Dostupné online: https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-files-report-with-world-court-gaza-measures-israeli-official-says-2024-02-26/ [cit. 3.3.2024].

28Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A.A. Khan KC, on the Situation in the State of Palestine: receipt of a referral from five States Parties. Dostupné online: https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-karim-aa-khan-kc-situation-state-palestine [cit. 3.3.2024].

29Tomáš Pancíř, Genocidu nelze zdůvodnit ničím, ani právem na sebeobranu, říká expertka na mezinárodní právo, iRozhlas, 26.1.2024. Dostupné online: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/genocidu-nelze-zduvodnit-nicim-ani-pravem-na-sebeobranu-rika-expertka-na_2401262036_hof [cit. 3.3.2024].

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: