10.08.2023 12:06

ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension

ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension. Oxford: Oxford University Press, 2021,
ISBN: 978-0-19-879683-1, 335 str.Robert Alexy, jeden z předních představitelů nonpozitivismu v současné právní filozofii, věnoval řadu let úsilí o syntézu svých tří základních děl, které vyšly postupně jako monografie: Teorie právní argumentace (1978), Teorie základních práv (1985) a Pojem a platnost práva (1992).  Kniha Law’s Ideal Dimension představuje výsledek tohoto úsilí: obsahuje 21 kapitol napsaných v průběhu 32 let. Přestože každá z kapitol byla publikována (některé však ne v anglickém jazyce), hlavní předností knihy je právě systemizace základních myšlenek, a tedy celé filozofie Roberta Alexyho. To se projevuje zejména v úvodu a pak ve stručných abstraktech ke každé ze tří částí knihy, kopírujících tři výše zmíněná základní díla. Vzhledem k tomu, že základ pojetí nonpozitivismu, tedy klíčová část díla prof. Alexyho, je představen až v poslední ze tří knih, postupuje autor od obecných koncepcí práva, přes pojetí lidských práv až k otázce racionality právní argumentace.

První část knihy se věnuje pojmu práva a autor v ní vysvětluje své pojetí inkluzivního právního nonpozitivismu. To vychází z německé hodnotové jurisprudence, především z poválečného díla Gustava Radbrucha. Ostatně poslední kapitola v první části představuje velmi propracovanou analýzu Radbruchova pojetí práva. Druhá část navazuje na teorii základních práv a je věnována lidským právům a proporcionalitě – tedy dvěma tématům, kterými v posledních letech Robert Alexy zřejmě nejvíce ovlivňoval ústavní teorii i judikatorní praxi.

Jeho koncepce chápání lidských práv jako principů, které jsou způsobilé poměřování, se dnes prosadila v judikatuře celé řady vrcholných soudů (včetně soudů mezinárodních). V poslední části knihy autor rozvíjí svou teorii právního diskurzu jakožto speciálního případu obecného praktického diskurzu. Zabývá se mimo jiné vztahem práva a správnosti (correctness, Richtigkeit). Jednotlivé kapitoly pak dále propojují myšlenky tří základních knih: například racionality v právní argumentaci obecně a speciálně v případě poměřování základních práv anebo požadavku na správnost, jakožto základu ideální stránky práva a také základu právní argumentace.

Název knihy představuje jednu ze stěžejních tezí Alexyho díla: právo má podle tohoto autora dvojí povahu. Zaprvé jde o reálnou (faktickou) stránku, která spočívá v tom, že právo bylo vydáno příslušnou autoritou a že efektivně plní své funkce ve společnosti. Touto stránkou práva se zabývají právní pozitivisté a právní sociologové. Robert Alexy je však nonpozitivista, proto uznává vedle reálné i ideální stránku práva plynoucí z požadavku práva na vlastní správnost, který zahrnuje požadavek práva, aby bylo spravedlivé.1

Autor článku:    Pavel Ondřejek

________________________
1 ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension. Oxford: Oxford University Press, 2021, str. 5.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: