05.08.2022 10:56

BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business

BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business. Cambridge: Cambridge University Press, 2022,
ISBN: 978-1-108-84194-8

Rozsáhlou monografii Davida Bilchitze, který působí na univerzitách v Johannesburgu a Readingu, je možné chápat jako ambiciózní, avšak pečlivě zdůvodněný analytický rámec pro stanovení právních povinností obchodních korporací. V práci autor navazuje na současnou rozsáhlou literaturu týkající se právního posouzení vlivu činnosti obchodních korporací na základní práva osob. Autor v knize kombinuje deskriptivní přístup analyzující existující judikaturu vnitrostátních a mezinárodních soudů v této oblasti s přístupem normativním. V rámci něho autor formuluje vlastní komplexní model s cílem zvýšit odpovědnost obchodních společností za zásahy do základních práv jednotlivců.1

Úvodní část knihy charakterizuje podstatu obchodních společností a současně jejich potenciál ohrožovat základní práva. Dále sleduje diskuse v odborné literatuře týkající se odpovědnosti nestátních aktérů (non-state actors), jež se týkají nejen obchodních korporací, ale dopadají přirozeně i na ně. Poté autor detailně popisuje různé modely působení základních práv na soukromoprávní vztahy, a z nich plynoucí modely závazků soukromých společností, přičemž klíčové jsou podle mého názoru argumenty v 5. kapitole knihy ve prospěch modelu přímých závazků soukromoprávních subjektů.

Za hlavní část knihy považuji druhou část, v níž autor formuluje vlastní vícefaktorový přístup ke stanovení obsahu závazků obchodních společností. Mezi faktory, které je potřeba podle autora zvažovat, patří zájmy chráněné individuálními právy, zranitelnost beneficientů základních práv, výkon faktické moci obchodní korporace a konkrétní dopady na beneficienty práv. Zkoumat je podle autora důležité též autonomii při rozhodování obchodních korporací, funkce, které obchodní korporace plní, a obecně též potenciál obchodní korporace vlastní činností ohrožovat základní práva. 

Závěrečná část knihy usiluje o adaptaci institucionálního rámce a procesů v právu tak, aby vedly k posílení odpovědnosti obchodních korporací za zásahy do základních práv. Podle autora bez těchto institucionálních a procesních změn dotýkajících se korporátního práva není možné, aby navrhovaný rámec právní odpovědnosti obchodních korporací fungoval a přinesl reálné změny ve vnímání závazků obchodních společností.2

Potřeby změn podle autora zahrnují reformy existujících pravidel o odpovědnosti managementu obchodních korporací a dále v otázkách externího dohledu a soudního přezkumu činnosti obchodních korporací, a to jak na vnitrostátní, tak i na mezinárodní úrovni.

Autor článku:   Pavel Ondřejek

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Jak asi nejlépe vystihuje autorovo věnování „… in joint commitment to a better, rights-respecting world.“

2 BILCHITZ, David: Fundamental Rights and the Legal Obligations of Business. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, str. 20.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: