19.01.2019 18:05

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie

BOROWSKI, Martin, PAULSON, Stanley L., SIECKMANN, Jan-Reinard (eds.): Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie.
Robert Alexys System. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, 810 s, ISBN: 978-3-16-155626-5

Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie,  Robert Alexys SystemJak vyplývá z podtitulu knihy, sborník příspěvků je věnovaný především reflexi díla profesora Roberta Alexyho, který posledních několik desetiletí ovlivnil diskurz nejen v oblasti lidských práv, teorie právní argumentace a obecné teorie práva. Příspěvky Alexyho kolegů a žáků toto dílo v mnohém rozvíjejí, místy s ním polemizují, vždy však
s dostatečnou hloubkou a znalostí reflektují téměř všechna ústřední témata, která se rozvíjejí okolo tří základních monografií: Teorie právní argumentace, Teorie základních práv a Pojem a platnost práva.

Příspěvky 41 autorů jsou rozděleny do čtyř oblastí zahrnujících ve třech případech stěžejní témata, jež jsou obsahem výše zmíněných monografií Roberta Alexyho, zatímco poslední část je věnována ostatním aspektům jeho díla, které jsou zejména srovnávány s dalšími právně teoretickými přístupy.

První část věnovaná pojmu a podstatě práva rozvíjí tezi o „dvojí povaze“ práva (Doppelnatur des Rechts), k ústředním tématům patří non-pozitivistický pohled na právo, hodnota spravedlnosti, Radbruchova formule, přičemž cenné jsou zejména příspěvky nejvýznamnějších Alexyho současníků (Josepha Raze, Johna Finnise, Ulfrieda Neumanna, Eugenio Bulygina nebo Trevora R. S. Allana).

Druhá část se zabývá diskurzivní teorii práva a teorii právní argumentace obecně a obsahuje mimo jiné příspěvky Manuela Atienzy, Bartosze Brozka nebo Jörna Ipsena.

Třetí část je zaměřena na teorii základních práv a teorii principů a autoři se v ní věnují kromě abstraktních teoretických otázek věnovaných zejména právním principům anebo existenci nestátního práva (George Pavlakos, Jan-Reinard Sieckmann, José Juan Moreso) také aplikaci principu proporcionality, což rovněž patří mezi ústřední témata Alexyho díla (Aharon Barak, Martin Borowski, Julian Rivers, Carlos Bernal Pulido).

Poslední část tvoří příspěvky významných současných teoretiků, kteří již přímo nenavazují na Alexyho dílo, ovšem v celé řadě aspektů se jej minimálně dotýkají (ať již jde o příspěvky Stanley L. Paulsona, Ralfa Dreiera, Mattiase Kaufmanna, Massima La Torre a dalších).

Autor článku: Pavel Ondřejek

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: