02.11.2021 16:17

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu. Praha: Leges, 2021, ISBN: 978-80-7502-526-2, 258 str.

Monografie Zdeňka Červínka zaplňuje více chybějících míst v české odborné literatuře, okruh jejích čtenářů proto může být velmi široký. V prvé řadě již z názvu plyne, že hlavním tématem je test proporcionality, který je podle autora „lingua franca ústavních soudů i akademiků zabývajících se základními právy po celém světě“1  a „hlavní koncept současného ústavně-právního paradigmatu.“2

Cílem práce přitom není doktrinární analýza principu proporcionality, i když se o závěry řady současných autorů opírá, nýbrž analýza toho, jak český Ústavní soud test proporcionality používá. Zdeněk Červínek tak opouští, jak sám uvádí, „příjemné závětří právní teorie“,3  kde se pohybovali autoři dosud pojednávající o principu proporcionality v českém právu, a namísto toho se zaměřuje v prvé řadě na praktickou rovinu aplikace práva.

Autor v knize velmi dobře ukazuje, jak praktická činnost právo proměňuje, ale zároveň i fakt, že teoretické zkoumání v právu není omezeno jen na analýzu právní praxe. Test proporcionality je metodou ústavněprávní argumentace, kterou můžeme sledovat v komparativní perspektivě, v dílech významných autorů z různých částí světa, a tento teoretický základ pak můžeme porovnat s tím, jak je metoda proporcionality aplikována u českých soudů. Autor v knize prokazuje vynikající teoretické znalosti (týkající se nejen principu proporcionality) a přistupuje k hodnocení rozhodovací činnosti s odstupem; není k rozhodovací praxi českého Ústavního soudu ani přehnaně kritický, ani vychvalující.

Monografii lze také číst jako fundovaný komentář k významným rozhodnutím Ústavního soudu, které se dotýkají poměřování základních práv a veřejných zájmů. Jsou v ní představena všechna klíčová rozhodnutí, která formovala současný pohled na proporcionalitu, ale také je poukázáno na řadu argumentačních nedokonalostí, které buď Ústavní soud sám v průběhu času napravil, anebo autor přináší důvody, proč je potřeba v budoucích rozhodnutích argumentovat přesvědčivěji.4


Autor článku:    Pavel Ondřejek

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1 ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu. Praha: Leges, 2021, str. 241.
2 ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality…, str. 13. Tento názor není nijak ojedinělý, kanadští editoři ve sborníku o proporcionalitě a vládě práva poznamenávají, že o lidských právech v současnosti nelze hovořit bez poukazu na princip proporcionality (HUSCROFT, Grant, MILLER, Bradley, WEBBER, Grégoire. Introduction. In: HUSCROFT, Grant, MILLER, Bradley, WEBBER, Grégoire (eds.). Proportionality and Rule of Law. Rights, Justification, Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, str. 1). Jiný kanadský autor David Beatty píše o proporcionalitě jako o významné součásti konstitucionalismu
– BEATTY, David. The Ultimate Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, 2004, str. 159n.
3 ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality…, str. 19.
4 Anotace je výňatkem z recenzní eseje: ONDŘEJEK, Pavel: Proporcionalita mezi teorií a praxí. Recenzní esej na knihu Zdeňka Červínka: Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu. Ratio Publica. Časopis pro právní teorii. ISSN: 2787-9550, roč. 1, č. 1, 2021, str. 80-96

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: