03.06.2024 15:21

Další rána pro reprodukční zdraví žen v USA?

Alabamský Nejvyšší soud zpochybnil zákonnost IVF léčby,když rozsudkem ze dne 16. 2. 2024rozhodl, že zmražená embrya považuje za „děti“. V návaznosti na rozsudek již několik reprodukčních klinik ve státě Alabama pozastavilo poskytování svých služeb.3 Jedná se tak o další ránu do reprodukčního zdraví žen (a v tomto případě i mužů) krátce po rozhodnutí Nejvyšší soudu USA ve věci Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization,v důsledku něhož ženy ztratily právo na potrat cca v polovině států USA.Lze očekávat, že obdobné rozhodnutí jako rozhodnutí Nejvyššího soudu v Alabamě bude následovat i v dalších státech USA, které stejně jako Alabama zakazují (nebo omezují) potrat.

Rozsudek Nejvyššího soudu v Alabamě

Případ se dostal k Nejvyššímu soudu v Alabamě na základě tzv. wrongful death žaloby6 podané dle zákona Wrongful Death of Minor Act.7Žalobu podali rodiče zničených embryí proti reprodukční klinice, která dostatečně nezajistila ochranu embryí proti neoprávněné manipulaci. Embrya zničil jiný pacient kliniky, který se dostal do nezabezpečené místnosti s uchovanými embryi a tyto upustil na zem.

Obecné soudy nárok rodičů na náhradu újmy zamítly s tím, že wrongful death žaloba se nevztahuje na in-vitro embrya a že rodiče mají možnost žádat kompenzaci na základě porušení smlouvy o poskytování služeb s klinikou. K opačnému závěru však dospěl Nejvyšší soud v Alabamě. Nejvyšší soud v Alabamě založil své rozhodnutí na tom, že zákon Wrongful Death of Minor Act se vztahuje na všechny narozené i nenarozené děti od okamžiku oplodnění do zletilosti bez ohledu na to, zda se nachází v děloze nebo ne.

„Unborn children are "children" under the Act, without exception based on developmental stage, physical location, or any other ancillary characteristics.“8

Soudci zakládali argumentaci na tom, že lidský život začíná oplodněním, a tudíž lidské embryo je „naživu“ a musí být chráněno.Dále poukazovali na to, že Ústava státu Alabama obsahuje závazek chránit i nenarozené děti.10

Z devíti soudců, kteří spor rozhodovali, připojil pouze jeden soudce disentující stanovisko a dalších pět souhlasné stanovisko na jiném právním základě (jedno z toho v části zároveň disentující).11 Soudce Cook, který jako jediný připojil disent, soudu vytýkal, že se odchýlil od svého úkolu vykládat (a nikoliv tvořit) právo. Zákonodárci přijali zákon Wrongful Death of Minor Act v roce 1872, tedy v době, kdy jejich úmyslem nemohlo být pod pojem „dítě“ vztáhnout i embryo. Dle soudce Cooka je přitom na zákonodárcích, aby tvořili právní normy a existující normy upravovali. Rozsudek přitom bude mít za následek prakticky ukončení IVF léčby v Alabamě, což není výsledek, kterého by mělo být dosahováno skrze výklad zákona. Zákaz IVF procedury přitom nevyplývá z žádného právního předpisu v Alabamě.12 S tímto závěrem se částečně ztotožňuje i soudce Sellers, který ve svém souhlasném stanovisku k části rozsudku poskytl rovněž disent, ve kterém uvádí, že pouze zákonodárci mohou rozhodnout, zda poskytnout tu samou míru ochrany nenarozenému dítěti.13

Vliv rozsudku na reprodukční práva žen a mužů v USA

Rozsudek se vztahuje pouze na stát Alabama, nikoliv na celé USA. To však nesnižuje závažnost následků rozhodnutí. Počet žen v reprodukčním věku ve státě Alabama činí odhadem 1,1 mil. žen.14 Zároveň soud odůvodnění rozsudku založil na obdobné argumentaci, jako v případě zákazu potratů. Lze si například povšimnout podobnosti při snaze přisuzovat právní osobnost („personhood“, „person“) nenarozenému dítěti/embryu, řady odkazů na posvátnost ochrany nenarozeného života a odkazů na náboženské argumenty.  Můžeme se tedy domnívat, že obdobná rozhodnutí budou v brzké době následovat napříč USA. Zarážející přitom je, že na rozsudek měly vliv náboženské názory, to je obzvláště patrné ze souhlasného stanoviska soudce Parkera.15 Rovněž z biologického hlediska je rozhodnutí Nejvyššího soudu v Alabamě problematické.

Soud totiž ztotožňuje počátek vzniku života a status dítěte.16 Z biologického hlediska je však embryo shluk buněk, který lidský zárodek začíná připomínat až v 8. týdnu svého vývoje. K umělému oplodnění (vložení embrya do dělohy) dochází již 3. – 5. den po oplodnění vajíček.17 Nejvyšší soud v Alabamě dále nesprávně ztotožňuje právní otázku ochrany embrya in-vitro a práv rodičů k embryu (včetně odškodnění za zničení) s otázkou, zda embryo je z hlediska práva dítětem. Byť nakládání s lidským embryem by mělo být s ohledem na lidskou důstojnost a práva biologických rodičů právem regulováno, přiznání statusu dítěte „shluku buněk“ má mnohem dalekosáhlejší důsledky než jen poskytnutí odškodnění pro biologické rodiče.

Rozsudek Nejvyššího soudu v Alabamě zpochybňuje legálnost celého procesu IVF a může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro možnost poskytovat IVF služby, ale i pro nakládání a užití stávajících zmražených embryí či práva rodičů k těmto embryím. Rozsudek prakticky znamená, že nyní zmražená embrya budou muset být zmražená navždy, protože jejich zničením by byla způsobena smrt „dítěti“ a klinika by se tak mohla vystavit riziku žaloby.

Nelze totiž vyloučit, že obdobný závěr vztáhnou soudy i na trestněprávní případy. Rozsudek zároveň zpochybňuje genetické testování embryí a s tím související selekci k přenosu do dělohy. Považování embryí in-vitro za dítě vyvolává i otázky ohledně práv a možností nakládání s embryi ze strany rodičů, např. zda mohou rodiče darovat embryo jinému neplodnému páru, zda mohou rozhodnout o jeho zničení, co se bude dít v případě rozvodu/rozchodu rodičů.

V návaznosti na rozsudek řada reprodukčních klinik ve státě Alabama pozastavila část svých služeb.18

 Autorka článku:   Barbora Havlíková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

IVF nebo také in-vitro fertilizace je metoda umělého oplodnění, při které ve zkumavce (mimo tělo ženy) dochází k oplodnění vajíčka ženy mužskou spermií. Oplozená vajíčka jsou kultivována v laboratoři, kde je sledován jejich správný vývoj. Vybraná oplozená vajíčka jsou následně přenesena do těla ženy (tzv. embryotransfer).

Rozsudek Nejvyššího soudu v Alabamě (Supreme Court of Alabama) ve věci James LePage a Emily LePage, William Tripp Fonde a Caroline Fonde v. Center for Reproductive Medicine at Mobile Infirmary, SC-2022-0515, ze dne 16.2.2024. Dostupné online (12.04.2024): https://law.justia.com/cases/alabama/supreme-court/2024/sc-2022-0579.html.

Molly Callahan. Alabama Court Ruling That Frozen Embryos Are Children and Its Impact on the Future of IVF Treatment. Court’s recent decision “may influence other state supreme courts,” says LAW’s Nicole Huberfeld. Boston University: BU today (1.3.2024).  Dostupné (2.3.2024): https://www.bu.edu/articles/2024/alabama-court-ruling-impact-on-future-ivf-treatment/.

Dobbs v. Jackson Women's Health Org., 142 S. Ct. 2228 (2022).

Pro úplnost, aktuálně je potrat v cca polovině států USA zakázán zcela nebo po 6 týdnů od oplodnění. Ve většině ostatních států je možnost podstoupit potrat omezena (např. důvody nebo týdnem těhotenství). Jedním z omezení je i zákaz financování zdravotních nákladů potratu ze zdravotního pojištění. Viz. The New Yourk Times, Tracking Abortion Bans Across the Country. The New York Times (updated 8.1.2024). Dostupné (1.3.2024): https://www.nytimes.com/interactive/2022/us/abortion-laws-roe-v-wade.html. The Guardian, Abortion rights across the US: we track where laws stand in every state. The Guardian (12.1.2024). Dostupné (1.3.2024): https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2023/nov/10/state-abortion-laws-us.

Tzv. wrongfull death žaloba je žaloba civilního práva, na základě které přeživší žádají kompenzaci po osobě odpovědné (i nedbalostně) za smrt jejich blízkého člověka.

Zákon umožňuje rodičům podat civilní žalobu na náhradu újmy za způsobení smrti dítěte („minor child“) ať již úmyslně, opomenutím nebo nedbalostí.

Rozsudek Nejvyššího soudu v Alabamě ve věci LePage a Fonde v. Center for Reproductive Medicine at Mobile Infirmary, op.cit. str. 11.

Ibid, str. 8.

10 Ibid, str.16.

11 Zatímco souhlasné stanovisko souhlasí s rozhodnutím soudu, ale toto rozhodnutí staví na jiném právním základě, disentující stanovisko nesouhlasí s rozhodnutím soudy – většiny soudců.

12 Rozsudek Nejvyššího soudu v Alabamě ve věci LePage a Fonde v. Center for Reproductive Medicine at Mobile Infirmary, op.cit. str. 75-82.

13 Rozsudek Nejvyššího soudu v Alabamě ve věci LePage a Fonde v. Center for Reproductive Medicine at Mobile Infirmary, op.cit. str.70-74.

14 The Guardian, Abortion rights across the US: we track where laws stand in every state. The Guardian (12.1.2024). Dostupné (1.3.2024): https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2023/nov/10/state-abortion-laws-us.

15 V rozsudku se nachází velké množství odkazů na Bibli a na další biblické texty. Viz např. str. 34 -36.

16[ Rozsudek Nejvyššího soudu v Alabamě ve věci LePage a Fonde v. Center for Reproductive Medicine at Mobile Infirmary, op.cit. str. 8.

17 Karel Řežábek. Asistovaná reprodukce. Farmakoterapie pro praxi. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. Farmakoterapie pro praxi. str.14.

18 Molly Callahan. Alabama Court Ruling That Frozen Embryos Are Children and Its Impact on the Future of IVF Treatment. Court’s recent decision “may influence other state supreme courts,” says LAW’s Nicole Huberfeld. Boston University: BU today (1.3.2024).  Dostupné (2.3.2024): https://www.bu.edu/articles/2024/alabama-court-ruling-impact-on-future-ivf-treatment/.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: