07.03.2021 10:19

Etika editace genomu zabývající se editací genomu lidí, zvířat a rostlin v kontextu etiky a lidských práv

Editace genomu lidí, zvířat a rostlin v poslední době vzbuzuje bouřlivé diskuse ohledně toho, v jakém rozsahu by tato editace měla být povolena a pro jaké účely. Vzrůstající potřeba právní regulace vyžaduje pečlivě zvážit nejen ekonomické a politické aspekty, ale především ty etické, lidskoprávní a sociologické. Právě k etickým, jakož i k některým lidskoprávním aspektům, se v březnu 2021, v dlouho očekávaném stanovisku, vyjádřila European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), jako nezávislý poradní orgán Evropské komise.

Stanovisko Etika editace genomu1  poukazuje na nejpalčivější etické otázky editace genomu lidí, zvířat a rostlin a tyto zasazuje do kontextu lidských práv, biodiverzity, bezpečnosti a sociálních vztahů. EGE zdůrazňuje, že editace, nejen lidského genomu, má významný dopad do základních práv a svobod. Odkazuje zejména na otázky lidské důstojnosti, práva na život a zdraví, autonomii, svobodu výzkumu, spravedlnost, nediskriminaci a solidaritu.

V případě editace lidského genomu Stanovisko zdůrazňuje nutnost pečlivého rozlišování mezi terapií, prevencí a vylepšováním. Rozlišování hraje klíčovou roli v otázce přípustnosti jak editace zárodečných (dědičných) buněk, tak editace somatických (nedědičných) buněk. EGE varuje před designérstvím osob a s tím spojenými nevratnými zásahy do autonomie jednotlivců (zejména v případě editace zárodečných buněk), které mohou narušit intersociální vztahy a ohrozit princip rovnosti, solidarity a nediskriminace.

Genové intervence však mohou mít následky i pro mezidruhové vztahy. V této souvislosti EGE například zmiňuje otázku “humanizace” primátů2, která může, s ohledem na již tak rozvinuté kognitivní funkce primátů, prohloubit spory o jejich morální status. Mimo diskuse by pak neměla zůstat ani otázka odpovědnosti lidí za transformaci přírody a za zásahy do “lidské přirozenosti”. Uvedení editace genomu do praxe může mít negativní dopad na biologickou diverzitu, funkčnost ekosystému a bezpečnost, a tím i na životní podmínky na Zemi. V této souvislosti je však namístě zmínit, že s editací genomu jsou spojeny i pozitiva. Povolení editace genomu zvířat může mít pozitivní vliv na zacházení se zvířaty v rámci masové produkce a výzkumu. Editace rostlin zase může zajistit dostatek potravy i přes zhoršující se životní podmínky, dezertifikaci a rostoucí populaci.

Editace genomu je otázka vyžadující odpovědné globální řešení, které zohlední všechny pozitivní a negativní aspekty, jakož i zájmy současných i budoucích generací.

Za podmínku využití editace genomu v praxi považuje EGE veřejnosti otevřenou debatu na lokální i globální úrovni. Ta by měla probíhat na demokratických principech a měla by se vyvarovat redukci na otázku bezpečnosti. EGE zároveň doporučilo Evropské komisi navázat úzkou spolupráci s dalšími mezinárodními institucemi (např. s WHO, FAO, ISO) pracujícími na klinických standardech a pokynech.

Autorka článku: Barbora Havlíková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 The European Group on Ethics in Science and New Technologies, 'Ethics of Genome Editing’ (Luxembourg: Publications O ce of the European Union, 2021) <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ege/ege_ethics_of_genome_editing-opinion_publication.pdf>

2 Humanizací můžeme rozumět genetické vylepšování např. kognitivních funkcí, které jsou typické pouze pro lidský druh. Ibid, str. 52.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: