20.10.2022 14:53

GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí

Globální aliance národních lidskoprávních institucí (GANHRI) je uskupení, které sdružuje národní lidskoprávní instituce (NHRI). Těmto institucím je udělována akreditace typu A nebo B podle toho, do jaké míry splňují podmínky tzv. Pařížských principů.1  Pokud jsou u dané NHRI Pařížské principy naplněny zcela, odpovídá úrovni akreditace A, pokud jsou naplněny částečně nebo nejsou k dispozici dostatečné informace k rozhodnutí, uděluje se akreditace B. Státy, které NHRI nemají, nebo jejich NHRI neodpovídají Pařížským principům, akreditací od GANHRI nedisponují.

Akreditační podvýbor a jeho úkoly

Otázky týkající se akreditací má v rámci GANHRI na starosti tzv. Akreditační podvýbor, jež zasedá zpravidla dvakrát ročně. Jeho úkolem je posuzovat žádosti NHRI o udělení akreditace2  a každých pět let znovu prozkoumat stav NHRI se statusem A.3  Pokud se okolnosti týkající se NHRI se statusem A změní tak, že může být ohrožen její soulad s Pařížskými principy, může také podvýbor zahájit přezkum stavu její akreditace. NHRI se statusem B mohou také požádat o přezkum své akreditace. Výsledkem zasedání Akreditačního podvýboru jsou zprávy s doporučeními, na základě kterých mohou být akreditace jednotlivým NHRI uděleny, změněny nebo odebrány.

Vývoj v posledních šesti letech

K červenci 2022 GANHRI zahrnovala 119 členů, 89 z nich se statusem A a 30 se statusem B. V této alianci tak zdaleka nejsou zástupci všech států mezinárodního společenství, žádostí o nové akreditace ale stále přibývá. Ve zkoumaném období o akreditaci zažádalo celkem 14 států z nichž většina byla akreditována stupněm A, výjimkou byla Belgie, Paraguay, Uzbekistán a Fiji se stupněm B.
 

Pravidelný pětiletý přezkum vychází pro většinu států a jejich NHRI podobně úspěšně, a akreditaci A si tak většina udrží. Ze 73 přezkoumávaných NHRI bylo u pouze 5 států doporučeno snížit akreditaci na stupeň B. Konkrétně šlo o Ázerbájdžán, Mauritánii, Nikaraguu, Alžírsko a Maďarsko. Mimořádná situace nastala v případě Afghánistánu. Poté, co v srpnu 2021 Tálibán převzal moc v Afghánistánu, rozhodla se místní NHRI v souladu s článkem 16 odst. 1 Statutu GANHRI informovat alianci o změně okolností s tím, že daný úřad již nevyhovuje Pařížským principům. 

V návaznosti na to se Akreditační podvýbor rozhodl zahájit zvláštní přezkum akreditace a později doporučil změnu ze stupně A na stupeň B. Mezitím však Tálibán úřad rozpustil a oficiálně byla Afghánistánu akreditace pro NHRI pozastavena, přestože původní instituce funguje v utajení dál. Iniciovat přezkum akreditace však může Akreditační podvýbor i sám, a to v případě, že se dle něj okolnosti týkající se NHRI typu A změnily natolik, že tato NHRI již nesplňuje podmínky Pařížských principů.7 

V poslední době se Akreditační podvýbor pro tento postup rozhodl v sedmi případech, přičemž ve třech z nich neshledal nesrovnalosti ani důvod pro doporučení dalších kroků (Ekvádor, Chile a Mexiko). U zbylých příkladů bylo doporučeno snížení akreditace na stupeň B (Panama a Srí Lanka) nebo zatím nebyl výsledek přezkum ukončen či zveřejněn (Nepál a Madagaskar). Akreditační podvýbor dává všem státům, u nichž doporučil snížení akreditace NHRI, lhůtu jeden rok, aby se písemně vyjádřily a prokázaly, že jejich NHRI fungují v souladu s Pařížskými principy. Pokud této výzvě nedostojí, může jim být odebrán status A.8 

Z výše uvedených příkladů si nakonec v akreditaci skutečně pohoršily NHRI Ázerbájdžánu, Nikaraguy, Panamy a Maďarska. Naopak Burundi a Mauritánie si statusy svých NHRI udržely.

Poslední zasedání a očekávání

Zatím poslední zasedání Akreditačního podvýboru se uskutečnilo v Ženevě ve dnech 3. - 7. října 2022 a zpráva ze zasedání ještě nebyla zveřejněna. Žádost o akreditaci NHRI podalo Turecko, přezkum akreditace A se týkal Kanady, Kolumbie, Velké Británie, Indonésie, Libérie, Nigeru, Norska, Peru a Sierra Leone. U NHRI Srí Lanky byla ze strany Akreditačního podvýboru v nedávné minulosti po zvláštním přezkumu doporučena změna akreditace z A na B, s čímž Srí Lanka nesouhlasila a nyní byla věc znovu posouzena. V případě NHRI Madagaskaru, která byla podrobena zvláštnímu přezkumu, zda vzhledem k okolnostem stále odpovídá stupni A, se očekává zveřejnění doporučení.

Z výše uvedených příkladů sledovanýchv období let 2017 až 2022 je zřejmé, že GANHRI, respektive Akreditační podvýbor, disponují několika různými postupy, jimiž pomáhají zajišťovat úroveň národních lidskoprávních institucí dle Pařížských principů. Akreditace NHRI v jednotlivých zemích může částečně odrážet i tamní stav lidských práv.

Situace může být v tomto ohledu z různých důvodů zkreslená, např. Česká republika svoji lidskoprávní instituci (jako téměř poslední v EU) nemá, přitom úroveň ochrany lidských práv je tu v porovnání s jinými zeměmi poměrně vysoká. Na rozdíl kupříkladu od Ruska, které sice úřad NHRI zřídilo, ale v posledních měsících se kromě válečných zvěrstev na Ukrajině dopouští i lidskoprávních přestupků vůči svému obyvatelstvu.

Například tím, že odstoupilo od Evropské úmluvy o lidských právech (a zřeklo se i ochrany svých obyvatel ze strany Evropského soudu pro lidská práva) a téměř v živém přenosu lze sledovat mj. potlačování práva na shromažďování a svobody slova. Bude tedy zajímavé sledovat, zda Akreditační podvýbor využije některý ze svých mechanismů a zaměří svoji pozornost na Rusko, aby přezkoumal tamní dodržování Pařížských principů.

Autorka článku:   Natalie Illková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Pařížské principy („Principy týkající se postavení národních lidskoprávních institucí“) stanovují minimální standardy, které musí NHRI splňovat, aby byly považovány za důvěryhodné a účinně fungovaly. Hlavními pilíři Pařížských principů jsou pluralita, nezávislost a efektivita.
2 Čl. 10 Statutu GANHRI.
3 Čl. 15 Statutu GANHRI.
4 Čl. 1 a 12 odst. 1 Statutu GANHRI.
5 Údaje v této části článků vychází ze zpráv ze zasedání Akreditačního podvýboru GANHRI z let 2017 až 2022.
6 Libérie, Lotyšsko,  Niger, Norsko, Belgie, Kongo, Madagaskar, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Estonsko, Uzbekistán, Fiji, Benin a Gambie.
7 Čl. 16 odst. 2 Statutu GANHRI.
8 Čl. 18 Statutu GANHRI.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: