26.03.2023 18:12

HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv

HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv. Praha: Leges, 2022,
ISBN: 978-80-7502-640-8, 240 str. 

Lidská práva bývají zkoumána z mnoha úhlů pohledu. Je proto cenné, když nová práce na téma lidských práv má úzké zaměření, a ještě lépe, pokud pokrývá oblast, která dosud minimálně v České literatuře popisována nebyla. Obě tyto vlastnosti má nová monografie vycházející z úspěšně obhájené habilitační práce Martina Haply působícího na katedře právní teorie brněnské právnické fakulty. Práce je významná také proto, že představuje ucelený přehled teorií justifikace (zdůvodnění) lidských práv. Kromě nejpodrobněji rozebíraného směru utilitarismu je to například zdůvodnění opírající se o teorii normativního aktérství, diskurzivní teorii, teorii základních potřeb anebo o politickou koncepci lidských práv. V práci oceňuji detailní analýzy částí děl vybraných klasických autorů věnujících se utilitarismu (např. J. Benthama anebo J. S. Milla), a dále novějších prací teoretiků lidských práv (J. Griffina, A. Gewirtha, R. Alexyho a dalších). Autor každé z výše uvedených děl pečlivě hodnotí; a ačkoliv si vybírá jen tu část zaměřenou na justifikaci lidských práv, je zřejmé, že uvažuje v kontextu dalších prací příslušných autorů.

Analýza různých přístupů ke zdůvodnění lidských práv stejně jako různých koncepcí utilitarismu slouží autorovi jako základ pro představení vlastní koncepce utilitarismu, kterou charakterizuje ve třetí kapitole jako pragmatický utilitarismus, zohledňující dlouhodobé konsekvence oproti krátkodobým řešením. Tento pragmatický utilitarismus si je současně vědom faktických omezení a složitosti různých kalkulací, které jsou s hodnocením užitku spojeny.1  Za hlavní přednosti takovéhoto utilitaristického pojetí justifikace lidských práv autor knihy považuje: schopnost uchopit komplexní povahu práv a ospravedlnit práva všech lidí, nikoliv jen aktivních aktérů, a dále oslabení námitky kulturního relativismu práv, která jsou často vnímána jako západní koncept založený na individualistické koncepci.2

V závěru autor shrnuje hlavní cíl své práce: jednak rehabilitovat utilitarismus i jako teorii normativní etiky, jednak ukázat, že oproti tradičnějším teoriím justifikace lidských práv (vycházejícím například z deontické etiky Immanuela Kanta) představuje utilitarismus zajímavou alternativu.3

Různá zdůvodnění lidských práv často odvozují normy z faktů, což může být vnímáno jako kontroverzní závěr, některá se opírají o metafyzické základy, na kterých ovšem ve společnosti neexistuje shoda, anebo, jako v případě politické koncepce lidských práv R. Rortyho, se jedná spíše o politický projekt. Vzhledem k různým slabinám alternativních koncepcí zdůvodnění lidských práv se proto podle autora nezdá, že by tato jiná zdůvodnění bylo možno všeobecně přijmout jako lepší než zdůvodnění vycházející z utilitarismu. 

Autor článku:   Pavel Ondřejek

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv. Praha: Leges, 2022. Str. 71–75.
2 Ibid., str. 118–124.
3 Ibid., str. 222.

 

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: