03.04.2014 15:25

Informace Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) o průzkumu zaměřenému na problematiku násilí na ženách

V březnu tohoto roku představila Agentura Evropské unie pro základní práva výsledky dosud nejrozsáhlejšího průzkumu věnovaného problematice různých forem násilí páchaného na ženách
a dívkách. 

Cílem zprávy je zmapovat zkušenosti žen ze všech členských států Evropské unie s různými formami násilí (fyzickým, psychickým, sexuálním a domácím násilím, včetně případů nebezpečného pronásledování, sexuálního obtěžování anebo nových forem pronásledování s využitím informačních a komunikačních technologií).

Hlavní metodou zjišťování informací bylo provádění pohovorů s náhodně vybranými ženami, které tvořily reprezentativní vzorek populace.

Výzkum se uskutečnil se na více než 42.000 ženách ve věku 18 až 74 let z 28 členských států.Otázky se zaměřily jednak na zkušenosti s násilím po 15. roce věku, jednak na události v posledních
12 měsících.

Z průzkumu vyplynuly závěry, že problematice násilí na ženách je třeba věnovat pozornost vzhledem
k tomu, jak je tento fenomén rozšířený.Z dotazníků bylo mimo jiné zjištěno, že třetina žen má zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím.

Každá dvacátá žena pak byla znásilněna (podle Agentury EU pro základní práva by členské státy měly v této souvislosti více řešit problematiku sexuálního násilí mezi partnery). Více než polovina žen zažila určitou formu sexuálního obtěžování, 18 % se setkalo s nebezpečným pronásledováním (stalkingem).43 % žen v dotazování potvrdilo, že zažilo určitou formu psychického násilí.

Agentura EU pro základní práva navrhuje, aby členské státy EU i samotná Evropská unie podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Úmluva Rady Evropy č. 210, podepsaná dne 11. května 2011 v Istambulu), Česká republika tuto Úmluvu dosud nepodepsala.

Dále by se členské státy měly zaměřit na problematiku násilí v partnerském svazku a boje proti sexuálnímu obtěžování a novým formám pronásledování (stalkingu). Poslední dva zmiňované příklady se v současné době odehrávají často s využitím elektronické pošty, mobilních telefonů nebo sociálních sítí.

Průzkum ukázal, že této formě pronásledování nebo obtěžování jsou vystaveny zejména mladé ženy ve věku 18 – 29 let. V neposlední řadě by státy měly věnovat pozornost školení policistů, ale
i zdravotních a sociálních pracovníků, aby byli schopni odhalit případy násilí na ženách.

Podrobné výsledky výzkumu, včetně získaných dat, je možné nalézt na internetových stránkách Agentury EU pro základní práva:

https://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results

 

Autor článku: Pavel Ondřejek

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.