10.01.2018 14:05

Mezinárodní konference doktorských studentů v oblasti lidských práv

Dne 9. listopadu 2017 zorganizoval Glasgow Human Rights Network – University of Glasgow ve spolupráci s Human Rights Consortium – University of London a The Human Rights Centre – University of Essex mezinárodní konferenci pro doktorské studenty věnující se ve svém výzkumu různým otázkám spojeným s problematikou lidských práv na půdě glasgowské univerzity ve Spojeném království.

Celodenní konference byla rozdělena do pěti tématických bloků, každý se třemi řečníky: Spravedlnost a lidská práva v konfliktu a přechodu; Imigrace a lidská práva; Přesah hranice lidských práv; Opomíjené skupiny

Zdroj: Soukromý archiv autora článku

v rámci lidskoprávní ochrany; a konečně Práce, byznys a lidská práva. Prezentující PhD studenti tak dostali příležitost vystoupit k širokému spektru témat, které nepostrádaly originalitu, interdisciplinaritu ani aktuálnost.

Mezi nejzajímavější prezentace lze zařadit příspěvek Patryka Gacky z varšavské univerzity, který se věnoval otázce hledání usmíření obětí a pachateli mezinárodních trestních činů před mezinárodními trestními soudy. Velice originálním příspěvkem se pak prezentoval Martin Brown z University of Manchester, který se zaměřil na policejní regulaci chování skupin fotbalových fanoušků a její soulad s právy v čl. 10 a 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod při srovnání přístupu policejních orgánů ve Spojeném království a v Rusku.

Velkou pozornost si také získala Maayan Niezna z University of London, která se zaměřila na mezinárodní standardy omezující nucenou práci, především rostoucí počet dvoustranných smluv chránící migrující pracovníky (bilateral labour migration agreements).

Součástí konference bylo také „fórum” s lidmi pracujícími v oblasti ochrany lidských práv ve významných skotských nevládních organizacích – Susan Kemp z Scottish Human Rights Commission, Kate Nevens z Amnesty Scotland a Andrew Sirel z Just Right. S účastníky se podělili nejen o své zkušenosti v prosazování ochrany lidských práv v praxi, ale také nabídli své názory, jak budovat kariéru v tomto specifickém právním odvětví, nebo jak ve své práci využívají akademické publikace.

Za projekt UNCE Právnické fakulty UK se této konference zúčastnil Ondřej Svoboda, doktorand katedry mezinárodního práva, který vystoupil v posledním panelu s prezentací na téma „Role Národních kontaktních míst Směrnice OECD při zmírňování dopadů globalizované činnosti podniků na lidská práva”.

Ve svém příspěvku se soustředil na představení Směrnice OECD pro nadnárodní podniky, která obsahuje kapitolu k lidským právům,a mechanismus Národních kontaktních míst, které řeší upozornění na možný nesoulad jednání nadnárodních společností se Směrnicí OECD.

Následně na dvou nedávných příkladech, kdy bylo řešeno chování FIFA a Heineken, poukázal na pozitivní výsledky, které projednání obou případů mělo s ohledem na práva osob postižených jejich činností.


Autor článku: Ondřej Svoboda

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: