06.03.2023 13:02

Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách

Konec jednoho roku a začátek nového přirozeně pobízí k reflexi vývoje a změn, které přineslo uplynulých 365 dní. Tento příspěvek měsíc po měsíci představuje události hodné zřetele z oblasti ochrany proti násilí na ženách a dívkách – vybrané zcela selektivně a subjektivně autorkou, – ke kterým došlo během loňska. Rozhodně nejde o výčet vyčerpávající. Cílem tohoto „seznamu“ je shrnout aktuality v tématu, které mohou ostatně mnohé naznačit i o tom, co čekat v roce letošním, a připomenout otázku násilí na ženách jako významné lidskoprávní téma.

Leden
Rok 2022 otevřela Moldávie ratifikací Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulskou úmluvu). Stala se tehdy 35. smluvním státem této úmluvy.

Únor
Spolu se začátkem ruské invaze na Ukrajinu se tematizovalo také násilí na ženách v ozbrojených konfliktech. Mezinárodní organizace opakovaně vystoupily proti tomu, aby násilí na ženách bylo používáno jako zbraň či válečná taktika, a poukazovaly na to, že tomuto násilí ženy čelí jak bezprostředně v konfliktu, tak také na cestě, pokud z něj prchají.1


Ratifikace Istanbulské úmluvy Moldávií v lednu 20222

Březen
Na Mezinárodní den žen zveřejnila Evropská komise návrh evropské směrnice o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.3  Návrh do nezanedbatelné míry stínuje znění Istanbulské úmluvy a cílí na harmonizaci a zvýšení standardu ochrany pro evropské oběti násilí na ženách. Draft však čeká ještě dlouhá cesta, na které se musí vypořádat s rozličnými reakcemi členských států4  i občanské společnosti.5

Duben
Sedmého dubna rozhodoval Evropský soud pro lidská práva (ESLP) případ násilí na ženách proti Itálii. Případ pojednával o brutálním domácím násilí vůči stěžovatelce, jež vyústilo ve vraždu společného jednoletého dítěte. Přínos rozsudku tkví v tom, že ESLP rozpracoval povinnost státu provést dostatečné zhodnocení rizik (risk assessment). Itálie pochybila tím, že nevyhodnotila riziko, zda se násilí může v budoucnu opakovat, a nepřijala opatření ke snížení takového rizika. Italské orgány zůstaly při řešení věci pasivní a umožnily tak pachateli pokračovat v trestné činnosti s vědomím beztrestnosti (impunity). Nenaplněním povinnosti náležité péče (due diligence) Itálie porušila čl. 2 a čl. 14 Evropské úmluvy.


Ilustrace UN Women k prevenci násilí na ženách7

Květen
V květnu byla v daném tématu pilná především Rada Evropy. Expertní skupina Rady Evropy k boji s obchodováním s lidmi (tzv. GRETA) přijala nová podrobná doporučení pro členské státy k tomu, jak bránit obchodu s lidmi, především ženami a dívkami, prchajícími z Ukrajiny.8  K témuž se záhy uchýlil také Výbor Ministrů.9  V neposlední řadě se v polovině měsíce Komise pro rovnost pohlaví (Gender Equality Commission) usnesla k projednání vývoje rovnosti žen a mužů v Evropě a připomněla také dopad války na Ukrajině na ženy a násilí vůči nim.10

Červen
Rada pro lidská práva na červnovém zasedání přijala několik rezolucí týkajících se i násilí na ženách. Vyjádřila odhodlání k plnému naplňování práv žen a dívek v Afghánistánu11  a Sýrii,12  včetně dodržování práv obětí genderově podmíněného násilí. Také odsoudila mrzačení ženských pohlavních orgánů jakožto sociokulturní genderově podmíněnou praktiku13  a vyzvala k přijetí potřebných systémových opatření prevence násilí.14 

Červenec
Na novoroční přistoupení Moldavska k Istanbulské úmluvě navázaly ratifikací Ukrajina a Spojené království. Ukrajina tak ukázala, že i přes trvání ozbrojeného konfliktu – nebo možná právě proto – je možné procedurálně zvládnout takový krok a vyjádřit tak významnost ochrany před násilím na ženách.

Srpen
Srpen přinesl zajímavé rozhodnutí ve vztahu k již zmíněné Itálii. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) vydal sdělení týkající oběti, kterou sexuálně napadl policista, jenž měl na starost vyšetřování jejího případu domácího násilí. Trestný čin však zůstal nepotrestán.15  Významné je, že Výbor vyhodnotil jednání soudů, které při šetření případu vycházely z řady stereotypů a předsudků o sexuálním násilí, jako strukturální selhání rozporné s povinností státu zabránit diskriminaci žen. Výbor také připomněl potřebu tzv. consent-based legislation, tedy trestněprávní úpravy znásilnění postavené na přítomnosti souhlasu obou zúčastněných.

Září
Poslední zářijový den přijalo 38 ministrů a ministryň spravedlnosti členských států Rady Evropy tzv. Dublinskou deklaraci.16  Tato deklarace zavazuje k přijetí dlouhodobých, udržitelných kroků prevence genderově podmíněného násilí. Česká republika se k této iniciativě vzniklé pod taktovkou irského předsednictví Radě Evropy nepřipojila.


Přijetí Dublinské deklarace17

Říjen
Dne 20. října zasedala Rada bezpečnosti k projednání tématu "ženy, mír a bezpečnost" jakožto svébytné agendy,18  která spadá pod mandát UN Women. Hlavním tématem zasedání byla potřeba zapojování žen do řešení ozbrojených konfliktů a také zvýšené násilí vůči ženským obránkyním lidských práv.19

Listopad
Desátého listopadu rozhodl Evropský soud pro lidská práva český případ, který se týkal násilí vůči ženě ze strany policejních příslušníků.20  Jádrem věci byla tvrzení stěžovatelky o tom, že v roce 2013 zažila na policejní stanici velice hrubé fyzické zacházení a sexistické a rasistické narážky. Soud konstatoval, že ač zacházení nedosáhlo úrovně mučení a nelidského zacházení, stát porušil povinnosti incident řádně vyšetřit. Porušil proto procedurální závazek plynoucí z čl. 3 Evropské úmluvy.

Prosinec
Uplynulý rok zakončil Výbor stran (Committee of the Parties), politický orgán ustavený k monitorování Istanbulské úmluvy, přijetím klíčových doporučení ke zlepšení ochrany proti násilí na ženách v devíti smluvních státech.21  Taková doporučení jsou přijímána na základě reportů orgánu GREVIO, nezávislého expertního tělesa odpovědného za monitorování implementace Istanbulské úmluvy, a každý stát má nyní tři roky na přijetí relevantních opatření.

Autorka článku:   Petra Presserová

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Např. Statement by UN Women Executive Director Sima Bahour on Ukraine. UN Women [online]. 2022. Dostupné z: https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/02/statement-by-un-women-executive-director-sima-bahous-on-ukraine.  War in Ukraine: protecting women and girls. Statement by Council of Europe Secretary General marija Pejčinovic Buric ahead of international women's day. Rada Evropy  [online]. 2022. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/portal/-/war-in-ukraine-protecting-women-and-girls.
2 Zdroj obrázku: https://www.coe.int/documents/11071445/11641550/Moldova+Ratification_Jan+2022.jpg/6936926f-1611-47aa-41d4-90e4a7e38564?t=1643624516000.
3 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí ze dne 08.03.2022, 2022/0066(COD). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105.

4 Např. Rámcová pozice (Stanovisko pro Parlament ČR) ze dne 3. května 2022, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, č. 7042/22. Ministerstvo spravedlnosti ČR. 2022. (Veřejně nedostupné.)
Např. Women Against Violence Europe. Public Statement on the Proposal for o Directive on Combating Violence Against Women and Domestic Violence [online]. 2022. Dostupné z: https://wave-network.org/wp-content/uploads/151122_WAVE_RedLinesNovember_F.pdf.
6 Rozsudek ESLP ze dne 7. dubna 2022, Landi v. Itálie, č. 10929/19.

7 Zdroj obrázku: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Images/Sections/What%20We%20Do/VAW/types-of-violence.png.
8 Guidance Note on addressing the risks of trafficking in human beings related to the war in Ukraine and the ensuing humanitarian crisis. Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA). GRETA(2022)09 [on-line]. 2022. Dostupné z: https://rm.coe.int/guidance-note-on-addressing-the-risks-of-trafficking-in-human-beings-r/1680a663e2.
Recommendation CM/Rec(2022)17 of the Committee of Ministers to member States on protecting the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls. Výbor ministrů Rady Evropy [online]. 2022. Dostupné z: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407.
10 Rada Evropy. Gender Equality Commission Meetings. 11-13.05.2022. [online]. [cit. 2023-01-30]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/genderequality/meetings#{"92544090":[1]}

11 Rezoluce č. A/HRC/L.62/Rev.1.

12 Rezoluce č. A/HRC/50/L.5/Rev.1.

13 Rezoluce č. A/HRC/50/L.15/Rev.1.

14 Rezoluce č. A/HRC/50/L.22/Rev.1.

15 Sdělení Výboru CEDAW ze dne 20. června 2022, A. F. v. Itálie, č. CEDAW/C/82/D/148/2019.
16  Declaration of Council of Europe Ministers on the Prevention of Domestic, Sexual and Gender-based Violence. Rada Evropy [online]. 2022. Dostupné z: https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/236141/ab05a6f4-77dc-4ac7-b531-8332789627eb.pdf#page=null.
17 Zdroj obrázku:  https://www.coe.int/documents/11071445/11641550/Dublin+panel+conference.jpg/71ddf8fa-0333-ff5a-0814-5bbd0a985cc1?t=1664798354000.
18 Ve smyslu Rezoluce Rady Bezpečnosti č. 1325/2000 ze dne 31. října 2000 (S/RES/1325) o ženách, míru
a bezpečnosti.
19  Slow progress for women helping forge peace, Security Council warned. UN News [online]. UN, 2022. Dostupné z: https://news.un.org/en/story/2022/10/1129737.
20  Rozsudek ESLP ze dne 10. listopadu 2022, Sládková v.  ČR, stížnost č. 15741/15.
21 13th meeting of the Committee of the Parties. Rada Evropy [online]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/portal/-/monitoring-violence-against-women-key-recommendations-for-nine-member-states-published.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: