03.08.2023 13:11

Organizace na ochranu lidských práv vyzývají OSN k přijetí opatření v rámci probíhající potratové krize v USA

K urgentnímu přijetí opatření proti potratové legislativě v USA vyzývá OSN dopis pěti mezinárodních neziskových organizací na ochranu lidských práv z března 2023.1  K tomuto dopisu se dále připojilo kolem 200 organizací a expertů působících nejen v oblasti ochrany lidských a občanských práv, ale i v oblasti poskytování zdravotních služeb. Dopis je adresován řadě představitelů jednotlivých orgánů OSN na ochranu lidských práv, např. pracující skupině proti diskriminaci žen a dívek, zvláštnímu zpravodaji pro ochranu soukromí, zvláštnímu zpravodaji na ochranu práva každého občana na nejvyšší možnou úroveň fyzického a psychického zdraví, zvláštnímu zpravodaji na ochranu práv osob s postižením a mnoha dalším.

Dopis reaguje na sérii legislativních opatření přijatých v řadě států USA, kterými tyto státy zakazují potraty zcela, nebo je povolují za zcela výjimečných okolností jako je např. bezprostřední ohrožení života těhotné ženy. Vlna přijímání protipotratových legislativních opatření následovala po vydání přelomového rozsudku Nejvyšším soudem USA (Supreme Court) ve věci Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization2,  kterým Nejvyšší soud USA v červnu 2022 omezil právo žen na potrat. Dopis zdůrazňuje, že omezení přístupu k potratu znamená zásah do základních práv více jak 22 miliónu žen v USA a vyzývá OSN k zahájení kroků vedoucích k nápravě ze strany USA.


Protestující před Nejvyšším soudem USA 
3
 

Důsledky plynoucí z rozhodnutí Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization

Rozhodnutím ve věci Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization byl překonán dosavadní precedent z roku 1973 Roe v. Wade,4  který dával ženám právo se svobodně rozhodnout podstoupit potrat a omezoval zásahy státu do tohoto práva. Dle nového rozhodnutí ve věci Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization však právo na potrat není ústavně zaručené právo a jednotlivé státy federace mají právo rozhodnout o své potratové legislativě samy. Rozhodnutí tak vyústilo ve vlnu přijímání protipotratové legislativy v jednotlivých státech USA. 

V květnu 2023, tj. téměř rok po vydání tohoto rozsudku, byl potrat zakázán v 15 státech USA a v dalších 6 státech nové předpisy zakazující potraty čelily soudnímu přezkumu, což pozdrželo jejich vstup v platnost.5  V řádě států dále dochází k omezování přístupu k potratovým lékům, včetně omezování jejich dovozu.6  V souvislosti se zákazem potratů došlo i ke kriminalizaci provedení potratů ze strany poskytovatelů zdravotních služeb či poskytnutí pomoci k potratu ze strany rodinných příslušníků či přátel a k umožnění podávání civilněprávních žalob proti poskytovatelům zdravotních služeb, které potraty provádí.7

Dopad protipotratové legislativy do práv žen demonstruje uvedený dopis na skutečných případech, ve kterých byl ženám odepřen přístup k potratu, nebyl jim umožněn potrat v případě mimoděložního těhotenství, s poskytnutím lékařské péče bylo vyčkáváno, dokud se zdravotní stav ženy nezhoršil natolik, že nebylo pochybností o uplatnění výjimky ze zákazu potratu v podobě ohrožení života matky, anebo ženám, které musely za účelem podstoupení potratu vycestovat do jiného státu nebyla po jejich návratu poskytnuta potřebná popotratová lékařská péče.

Dle dopisu omezení přístupu ženám k potratu znamená odepření práva rozhodovat o svém těle a autonomii způsobem, který vede k odepření subjektivity, důstojnosti a rovnosti ženám, které otěhotněly. Podle bývalé komisařky pro lidská práva OSN Michelle Bachelet (2018-2022) rozhodnutí bere autonomii miliónu ženám v USA, zejména těm z nízkopříjmového prostředí a těm, které jsou příslušníky rasových a etnických menšin.8 

Přehled legislativy zakazující potraty v USA (aktualizováno k 14. červenci 2023)9

Mandát OSN

Dopis argumentuje tím, že odepření práva na přístup k potratu coby jednoho ze základních práv porušuje mezinárodní závazky USA jako člena OSN, neboť členské státy jsou povinny chránit základní lidská práva. USA jsou smluvní stranou řady lidskoprávních úmluv, které svoji protipotratovou legislativou mohou porušovat, např. Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Mezinárodního paktu na ochranu občanských a politických práv. USA dále podepsaly, avšak dosud neratifikovaly, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen.

Dopis vyzývá orgány OSN k zahájení jednání s vládou a politiky USA o porušování mezinárodních lidskoprávních závazků USA, k provedení místního šetření v USA a k zaslání oficiální výzvy USA k plnění mezinárodních lidskoprávních závazků. Jelikož mezi pravomoci OSN mj. patří vyšetřovat a monitorovat situace, kde dochází k porušení lidských práv, a jednotlivé orgány OSN se v minulosti opakovaně vyjadřovaly k otázce omezování přístupu žen k potratu, se lze domnívat, že se situací orgány OSN budou skutečně zabývat.

Ostatně Výbor pro lidská práva v minulosti již potvrdil, že odepření přístupu k potratům je porušením práva na život a zdraví žen a že stát je povinen poskytovat bezpečný a efektivní přístup k potratům v případech, kdy život a zdraví žen je ohrožen nebo kdy těhotenství může způsobit ženám bolest a utrpení.10  Obdobný přístup zastávají i další lidskoprávní orgány např. Výbor pro odstranění diskriminace žen a Výbor pro odstranění rasové diskriminace. I tyto zdůrazňují povinnost státu zajistit bezpečný přístup ženám k interrupci.11 

Autorka článku:   Barbora Havlíková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Letter to the UN Special Procedures on Abortion Rights in the US, 2. 3. 2023. Dostupné z: https://www.hrw.org/news/2023/03/02/letter-un-special-procedures-abortion-rights-us#_ftn117.
2 Dobbs v. Jackson Women's Health Org., 142 S. Ct. 2228 (2022).
3 Zdroj obrázku: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59495210.
Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 153 (1973).
5 Kitchener C., Schaul K., Kirkpatrick N., Santamariña D. a Tierney L. States where abortion is legal, banned or under threat. (Washington Post, publikováno 24. 6. 2022, aktualizováno 19. 5. 2023) Dostupné z:  https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/24/abortion-state-laws-criminalization-roe/.
6 Guttmacher Institute, State Legislation Tracker: Medication Abortion (Guttmacher Institute, 13.4.2023) Dostupné z: https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/medication-abortion.
7 Letter to the UN Special Procedures on Abortion Rights in the US, 2. 3. 2023. Dostupné z: https://www.hrw.org/news/2023/03/02/letter-un-special-procedures-abortion-rights-us#_ftn117.
8 Podle Michelle Bachelet “This decision strips such autonomy from millions of women in the US, in particular those with low incomes and those belonging to racial and ethnic minorities, to the detriment of their fundamental rights”. (Viz UN News, Overturning of Roe v Wade abortion law a ‘huge blow to women’s human rights’ warns Bachelet (UN News, 24. 6. 2022). Dostupné z: https://news.un.org/en/story/2022/06/1121312.
9 Zdroj: https://www.nytimes.com/interactive/2022/us/abortion-laws-roe-v-wade.html.
10 Výbor pro lidská práva, General Comment No. 36, Art. 6 (Right to Life) (United Nations, U.N. Doc. CCPR/C/GC/36, 3. 8. 2019). Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/261/15/PDF/G1926115.pdf?OpenElement, bod 8.

11 Výbor pro odstranění rasové diskriminace, Concluding observations on the combined tenth to twelfth reports of the United States of America (United Nations, U.N. Doc. CERD/C/USA/CO/10-12), 21. 8. 2022). Dostupné z: https://www.ecoi.net/en/file/local/2078960/G2249596.pdf,  body 35-36. Výbor pro odstranění diskriminace žen, Report of the inquiry concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. (United Nations, CEDAW/C/OP.8/GBR/1, 23.2.2018).
Dostupné z: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GBR/INT_CEDAW_ITB_GBR_8637_E.pdf, bod 62. Komise na odstranění diskriminace na ženách, Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: China, 36th ses. (United Nations, CEDAW/C/CHN/CO/6, 7-25.8.2006). Dostupné online: https://undocs.org/CEDAW/C/CHN/CO/6, bod 17.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: