04.10.2013 21:03

Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo návrh 15. Protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Dne 26. dubna 2013 vydalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy souhlasné stanovisko se zněním navrhovaného Protokolu č. 15 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
(v dalším textu jen „Protokol č. 15“ nebo „Úmluva“).

Protokol č. 15 obsahuje několik přímých novelizací Úmluvy, zejména v institucionální a procesní oblasti:

1) Je navrhováno, aby preambule Úmluvy byla doplněna o odstavec odkazující explicitně na subsidiaritu ochrany lidských práv poskytovaných Úmluvou a dále na doktrínu volného uvážení státu při aplikaci Úmluvy – tzv. doktrínu margin of appreciation.

2) Navrhovanou novelizací článků 21 a 23 Úmluvy je jednak vložena podmínka maximálního věku kandidáta na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva na 65 let, zároveň je odstraněno pravidlo, podle něhož funkční období soudce skončí dosažením věku 70 let. Důsledkem této změny bude, že soudce budou moci u Evropského soudu pro lidská práva působit maximálně do 74 let.

3) Článek 30 týkající se vzdání se pravomoci ve prospěch Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva se mění tak, že v budoucnu nebude možné, aby kterákoliv strana řízení vyloučila toto předání případu Velkému senátu. Účelem tohoto institutu je jednak sjednocování judikatury, jednak poskytnutí kvalifikovanějšího názoru na složitější právní otázky. V obou případech je legitimní, aby o vzdání se pravomoci rozhodoval sám soud bez ingerence účastníků řízení.

4) V článku 35 upravujícím podmínky přijatelnosti stížnosti se navrhuje zkrátit lhůtu pro podání stížnosti z 6 na 4 měsíce ode dne vyčerpání všech opravných prostředků v rámci vnitrostátního práva.

5) Poslední změna se dotýká rovněž přijatelnosti stížnosti a jejím cílem je odstranit jednu
z podmínek, kdy Evropský soud pro lidská práva musí prohlásit individuální stížnost za přijatelnou, přestože stěžovatel neutrpěl podstatnou újmu. Podle dosavadní úpravy je totiž nutné přijmout i takovou stížnost, kde stěžovatel podstatnou újmu neutrpěl, pokud případ nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem. V kontextu přetíženosti Evropského soudu pro lidská práva je však správné, pokud se do budoucna bude tento soud věnovat pouze takovým porušením Úmluvy, která znamenají podstatný zásah do práv stěžovatelů.

Po odsouhlasení Parlamentním shromážděním bude text projednán Výborem ministrů a po schválení předložen smluvním státům k podpisu a ratifikaci. Vzhledem k tomu, že navrhovaný Protokol č. 15 přímo novelizuje text Úmluvy, bude k jeho vstupu v platnost zapotřebí ratifikace všech smluvních států Úmluvy.

Autor článku: Pavel Ondřejek

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: