01.11.2018 16:22

Podpora práv starších osob

Dne 1. října 2018, v Mezinárodní den starších osob, byla zahájena kampaň s názvem Ageing Equal. Tento mezinárodní svátek byl poprvé oslavován 1. října 1991 a jeho základem je rezoluce Valného shromáždění OSN č. 45/106 ze 14. prosince 19901.  Prostřednictvím tohoto svátku se zvyšuje povědomí o otázkách týkajících se starších osob, jako je stárnutí (senescence) a zneužívání seniorů.

Mezinárodní den starších osob, older persons day, ageing equal V tento den máme perfektní příležitost ocenit přínos starších lidí pro naši společnost. Loňský svátek byl spojen se 70. výročím Všeobecné deklarace lidských práv (VDLP). Mezinárodní den starších osob v roce 2018 oslavoval význam této deklarace a potvrdil závazek podporovat plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod staršími osobami. Mnozí starší bojovníci za lidská práva se narodili právě v roce přijetí VDLP (1948). Cíle oslav roku 2018 byly následující :1) podpora práv starších osob v každodenním životě; 2) zvýšení viditelnosti starších osob jako zúčastněných členů společnosti, kteří se

Zdroj: https://www.un.org/en/events/olderpersonsday/
 

zasloužili o zlepšení lidských práv v mnoha oblastech života; 3) podpora rozvoje zajišťování plného a rovného užívání lidských práv a základních svobod staršími osobami.2  Právě s ohledem na dříve zmíněné, kampaň Ageing Equal trvala 70 dní, od Mezinárodního dne starších osob do 10. prosince 2018, který připomenul 70. výročí Mezinárodního dne lidských práv.3

Každý z deseti týdnů kampaně zahrnoval konkrétní téma ilustrující rozšířený efekt ageismu a jeho vliv na různé skupiny ve společnosti. Detailně je tento program zobrazen na obrázku níže:

Zdroj: https://ageing-equal.org/about

Tato akce nebyla jediná, která se vloni konala k danému tématu. Dne 21. července 2018 proběhl ve Štrasburku v rámci iniciativ Rady Evropy workshop s názvem Promotion of human rights of older persons. Cílem akce, která byla uspořádána pod záštitou chorvatského předsednictví Výboru ministrů, bylo podpořit nejlepší vnitrostátní postupy provádění doporučení Výboru ministrů CM/Rec (2014) 2.4

Detailní program akce je k dispozici zde: https://rm.coe.int/atelier-personnes-agees-programme-en-juin-2018-/16808b15a8.

Měla jsem tu čest být přítomnou na tomto workshopu osobně díky podpoře Grantové agentury České republiky v rámci grantu č. 18-08130S s názvem Lidská práva starších osob, který je realizován společně Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem mezinárodních vztahů.

Autorka článku: Alla Tymofeyeva

_______________________________________________________________________________________________________________________

1 Implementation of the International Plan of Action on Aging and related activities, A/RES/45/106, 68th plenary meeting, 14 December 1990.

2 International Day of Older Persons, 1 October. URL: https://www.un.org/en/events/olderpersonsday/
[cit. 16-11-2018].

3 Looking into a first month of campaigning for ageing with equal rights. URL: https://www.age-platform.eu/special-briefing/looking-first-month-campaigning-ageing-equal-rights [cit. 16-11-2018].

4 Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec(2014)2 of 19 February 2014 on the promotion of human rights of older persons.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: