31.01.2013 15:47

Podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu projednal Zprávu o dopadu finanční a hospodářské krize na lidská práva

Dne 23. ledna 2013 projednal podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu návrh zprávy
o dopadu finanční a hospodářské krize na lidská práva. Návrh vzešel z vlastní iniciativy Evropského parlamentu a je dostupný na internetové stránce:

https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2136(INI). 

V návrhu zprávy je zmíněna řada skutečností prokazujících, že zejména v oblasti prosazování sociálních a kulturních práv dochází od roku 2008 v rozvojových zemích, pokud ne přímo k snižování standardu jejich ochrany, tak minimálně ke stagnaci. K aktuálním problémům patří mimo jiné rostoucí nestabilní ceny potravin, léčiv či energií. K tomu se přidává v rozvojových státech již delší dobu vnímaný problém dětské práce, přístupu ke vzdělání, obchodování s lidmi či nezaměstnanosti (v posledních letech zejména nezaměstnanosti mladých lidí).

Zpráva obsahuje jednak apely na členské státy Evropské unie, například aby zachovávaly výši oficiální rozvojové pomoci, dodržovaly mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, anebo aby posuzovaly vliv svých politických opatření na úroveň ochrany lidských práv.

Dále zpráva obsahuje i doporučení pro rozvojové státy, zejména aby při obchodování s členskými státy EU využívaly všeobecný systém preferencí (GSP+), zároveň je však připomínáno, že by rozvojové státy měly vytvářet systémy sociální ochrany či poskytovaly investice do zemědělství, které tvoří pro mnoho tamních obyvatel základ obživy.

Konkrétním úkolům ve vztahu k Evropské unii a jejím orgánům a institucím se zpráva věnuje pouze okrajově. Výslovně zmiňuje například zakomponování klauzulí o lidských právech do mezinárodních smluv sjednávaných Evropskou unií se třetími státy – zejména smluv o partnerství a spolupráci (PCA) či dohod o volném obchodu (FTA).

V této souvislosti zpráva zmiňuje rovněž potřebu institucionalizace mechanismů kontrol těchto lidskoprávních ustanovení v mezinárodních smlouvách. Jinak však návrh zprávy obsahuje poměrně obecná tvrzení, jejichž naplnění bude v některých případech obtížné, protože někdy obsahují protichůdné cíle. To lze uvést na konkrétním příkladu: v odst. 27 se hovoří o potřebě zavedení celosvětové daně z finančních transakcí, přičemž v odst. 35 se vyzývá ke snížení transakčních nákladů na převody finančních prostředků.

K materiálu bylo poslanci podvýboru pro lidská práva předloženo 124 pozměňovacích návrhů, což však není nic výjimečného pro zprávy obdobného významu. Na některé pozměňovací návrhy bylo při jednání výboru poukázáno. Konkrétně jde například o vliv korupce na lidská práva, role Evropské unie při poskytování rozvojové pomoci, či o potřebu zlepšení konkurenceschopnosti rozvojových zemí.

Zpravodajka návrhu, europoslankyně Inese Vaidere, v současné době připravuje kompromisní pozměňovací návrhy, které budou diskutovány na některé z příštích schůzí podvýboru pro lidská práva. Projednávání materiálu na plénu Evropského parlamentu se pak očekává v polovině dubna 2013.

Autor článku: Pavel Ondřejek

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: