05.09.2017 10:04

PRINC, Marcin: Standardy dobrejadministracji w prawieadministracyjnym

Princ_ Marcin_Standardy_dobrejadministracji_w_prawieadministracyjnymPRINC, Marcin: Standardy dobrejadministracji w prawieadministracyjnym. Poznań: WydawnictwoNaukowe UAM, 2016,ISBN: 978-83-232-3135-6, 360s.  

Publikaci Dr. Marcina Prince z Fakulty práva a správy Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, věnující se standardům dobré správy ve správním právu, vydalo tamější univerzitní nakladatelství.  V první kapitole se autor zabývá procesem formování standardů fungování veřejné správy. Zdůrazňuje historickou podmíněnost jejich dnešní podoby, přičemž na dnešní vnímání dobré správy, podle něj, měly zásadní vliv koncepce právního státu, konstitucionalismus, koncepce přirozených práv a zásady byrokracie (s. 65). Vedle toho upozorňuje na existenci vztahu mezi cílem, který měla veřejná správa plnit při plnění veřejných úkolů, a zásadami činnosti jejích orgánů (s. 66). 

Druhá kapitola akcentuje standardy dobré správy z hlediska evropských východisek. Podle autora zahrnuje pojem dobré správy mnoho aspektů; je úzce svázán s koncepcí „dobrého vládnutí“ (good governance), demokratickým právním státem a lidskými právy (s. 113). Na základě standardů dobré správy je konstruováno jednak právo na dobrou správu a jednak zásady dobré správy, přičemž obdobně jako správní právo můžeme standardy dobré správy vnímat ve třech rovinách: materiální, organizační a formální – procesní (s. 114).

Na základě toho pak autor představuje dělení standardů dobré správy do tří skupin: obecné standardy, standardy týkající se rozhodovacích procesů a standardy týkající se úředního aparátu, čili veřejné služby (s. 115). Ve třetí kapitole se autor věnuje dobré správě z hlediska hranice mezi právem a zásadami a z hlediska polské právní tradice. Z následujících tří kapitol je každá věnována jedné z uvedených skupin standardů dobré správy.

Představená práce, napsaná v polštině, tedy jazyce českému jazyku blízkém, je dílem, které může být zajímavým nejen pro administrativisty či konstitucionalisty, ale také pro ty, kteří se odborně věnují problematice lidských práv v širších souvislostech. Je totiž třeba upozornit na skutečnost, že autor při své analýze standardů dobré správy výrazně akcentuje vztah jednotlivce a veřejné správy (státu) a právě z tohoto pohledu se tématu věnuje. Neopomíjí přitom ani procesy evropeizace, internacionalizace a unifikace (správního) práva a právních řádů, které se standardy dobré správy souvisejí a jsou s nimi nerozlučně spjaty.


Autor článku: David Kryska

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: