26.09.2020 17:31

První mezistátní stížnost proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva

Od srpna letošního roku čelí Česká republika poprvé ve svých dějinách mezistátní stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), a to ze strany Lichtenštejnska. Pokud by Česká republika spor u ESLP prohrála, mohla by výhledově přijít o cca 600 hektarů pozemků, kam patří mimo jiné zámky Lednice a Valtice.1

Institut mezistátních případů je poměrně ustálenou záležitostí. Ke dnešnímu dni bylo k ESLP podáno 28 mezistátních stížností.2 Přičemž počet stížností za posledních 20 let je větší než za prvních 50 let existence soudu, tedy v období od roku 1950 do roku 2000 bylo podáno 12 stížností, a od roku 2000 bylo podáno 16 stížností. Rekordním se stal rok 2020, během kterého bylo ke dnešnímu dni3 podáno pět mezistátních stížností.4

Tento nárůst počtu stížností odpovídá celkovému trendu zrychlení práce ESLP a širších technických možností v 21. století. První mezistátní stížnost podle EÚLP, tenkrát ještě k Evropské komisi pro lidská práva (EKPL), byla podána Řeckem proti Spojenému království. Týkala se údajného porušení lidských práv na Kypru v souvislosti se zákazem vycházení v některých Řeckých městech. Tehdy EKLP dospěla k závěru, že k porušení EÚLP nedošlo.5 Další případy, které řešily orgány Evropské úmluvy o lidských (EÚLP) se zabývaly například metodami výslechu britských bezpečnostních složek za konfliktu v Severním Irsku,6 násilnostmi v Gruzii během konfliktu s Ruskem7 nebo událostmi na Krymua na východě Ukrajiny.Ukrajinu lze pojmenovat rekordmanem při podávání stížností k ESLP proti Rusku. K dnešnímu dni se jedná o 8 případů.10 

I když Česká republika je stranou EÚLP již od 1. ledna 1993, první mezistátní stížnost proti ČR byla podána k ESLP až po 27 letech účinnosti tohoto instrumentu. Takový postup však není neobvyklý a většina smluvních stran EÚLP se nikdy mezistátního řízení neúčastnila. Do nedávna by se dal tvrdit dokonce i opak, že mezistátní spory před ESLP jsou záležitostí spíše výjimečnou. Lichtenštejnsko se obrátilo na ESLP s mezistátní stížností proti České republice dne 19. srpna 2020.

Namítá porušení článku 6 (právo na spravedlivý proces), článku 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života), článku 13 (právo na účinné opravné prostředky), článku 14 (zákaz diskriminace) EÚLP a článku 1 Protokolu č. 1 (právo na majetek) k EÚLP. Shrneme-li předmět stížnosti, jedná se o spor o majetek v České republice, který byl vyvlastněný rodu Lichtenštejnů po druhé světové válce na základě tzv. Benešových dekretů.

Lichtenštejnsko tvrdí, že jde o nesprávnou aplikaci práva, kdy české orgány prohlásily rodinu Lichtenštejnů za příslušníky německé národnosti. Údajně se jedná o nespravedlivý a diskriminační přístup státních orgánů České republiky, jež měl za následek porušení EÚLP. Pokud jde o proceduru přijatelnosti mezistátních stížností, je poměrně jednoduchá. Zde neplatí článek 35 EÚLP, který stanoví taková pravidla jako je dodržení šestiměsíční lhůty, vyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy atd. Čl. 35 EÚLP se formálně týká pouze individuálních stížností, ale v praxi k němu ESLP v určité míře přihlíží.11 

Nicméně skutečnost, že žádné podání států dosud ještě nebylo zamítnuto, hovoří o tom, že ESLP je v tomto smyslu shovívavý ke státům na rozdíl od individuálních stěžovatelů, kde je 95 % stížností zpravidla zamítnuto pro nedodržení požadavků čl. 35 EÚLP nebo pravidla 47 Pravidel ESLP. EÚLP však pamatuje na pravidla řízení, která se týkají pouze států jako stěžovatelů. Jedná se o článek 55 EÚLP, který má název Vyloučení jiného způsobu urovnání sporu a má následující znění: „S výhradou zvláštního ujednání Vysoké smluvní strany souhlasí, že mezi sebou nepoužijí smluv, úmluv nebo prohlášení, které jsou mezi nimi v platnosti, k tomu, aby formou stížnosti předkládaly spory vyplývající z výkladu nebo aplikace této Úmluvy k jinému způsobu urovnání, než jaký je stanoven touto Úmluvou.” Na základě tohoto ustanovení se smluvní strany EÚLP zavazují používat pro řešení lidskoprávních sporů pouze řízení před ESLP. Tímto způsobem se dodržuje podmínka, že stížnost by neměla být předložena jinému mezinárodnímu orgánu.

Co se týče procedury projednávání mezistátních sporů, je také kratší a jednodušší ve srovnání s individuálními stížnostmi podle čl. 34 EÚLP. Pokud tedy byla stížnost ve věci Lichtenštejnsko v. ČR podána v letos v srpnu, očekává se, že koncem letošního nebo začátkem příštího roku pošle ESLP tento případ oficiálně k vyjádření české vládě. Ta pak musí ve lhůtě šesti měsíců vyhotovit odpověď. Poté se bude moci během půlroční lhůty k věci vyjádřit vláda Lichtenštejnska. Mark Villiger, bývalý soudce ESLP za Lichtenštejnsko, odhaduje, že s ústním řízením lze počítat pravděpodobně v roce 2022.12 

Pokud věc nebude mít žádné komplikace, rozsudek ESLP lze očekávat cca půl roku až rok po zahájení ústního jednání. Celkově by mohla být věc vyřešena v roce 2023. To však pouze v případě, pokud ve sporu nevzniknou politické otázky. Například stížnost Ukrajiny ohledně Krymu z roku 2014 se dostala k ústnímu jednání velkého senátu ESLP až dne 11. září 2019 a ani po roce zatím ještě žádný rozsudek vydán nebyl.

 

Autorka článku:    Alla Tymofeyeva

_______________________________________________________________________________________________________________________________________1 Lichtenštejnsko se kvůli vyvlastnění pozemků v Česku obrátí na ESLP, ČTK, 19.8.2020.

URL: https://advokatnidenik.cz/2020/08/19/lichtenstejnsko-se-kvuli-sporu-s-ceskem-o-pozemky-obrati-na-eslp/.

2 Q & A on Inter-State Cases, říjen 2020. URL:  https://www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Inter-State_cases_ENG.pdf .

3 14. října 2020.

4 Lotyšsko v. Dánsko ze dne 19.2.2020, Nizozemsko v. Ruská federace ze dne 10.7.2020, Lichtenštejnsko v. Česká republika ze dne 19.8.2020, Arménie v. Ázerbájdžán ze dne 27.9.2020 a Arménie v. Turecko ze dne 4.10.2020.

5 Řecko proti Spojenému království, stížnost č. 176/56, zpráva EKLP ze dne 26.9.1958.

6 Irsko proti Spojenému království, stížnost č. 5310/71, rozsudek ESLP ze dne 18.1.1978.

7 Gruzie proti Rusku, stížnost č. 13255/07, rozsudek ESLP ze dne 3.7.2014.

8 Ukrajina proti Rusku, stížnost č. 20958/14 (rozsudek zatím nebyl vydán).

9 Ukrajina proti Rusku (II), stížnost č. 43800/14 (rozsudek zatím nebyl vydán).

10 Inter-State applications. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/InterState_applications_ENG.pdf.

11 ULFSTEIN, Geir, RISINI, Isabella. Inter-State Applications under the European Convention on Human Rights: Strengths and Challenges, 24. ledna 2020. URL: https://www.ejiltalk.org/inter-state-applications-under-the-european-convention-on-human-rights-strengths-and-challenges/

12 Lichtenštejnsko se kvůli vyvlastnění pozemků v Česku obrátí na ESLP, ČTK, 19.8.2020. URL: https://advokatnidenik.cz/2020/08/19/lichtenstejnsko-se-kvuli-sporu-s-ceskem-o-pozemky-obrati-na-eslp/

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: