10.07.2012 16:59

Rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva ve věci Původní obyvatelé Kichwa ze Sarayaku v. Ekvádor

Dne 27. června 2012 vynesl Meziamerický soud pro lidská práva rozsudek, který se může stát milníkem v ochraně práv původních obyvatel amerického regionu.

 Ve sporu Původní obyvatelé Kichwa ze Sarayaku v. Ekvádor (Case of the Kichwa indigenous people of Sarayaku v. Ecuador), jehož podstatou bylo právo státu povolit ložiskový průzkum na území 
v kolektivním vlastnictví původních obyvatel bez jejich souhlasu, konstatoval Soud odpovědnost Ekvádorské republiky za porušení několika ustanovení Americké úmluvy o lidských právech.

Zvláštní pozornost přitom Soud věnoval právu původních obyvatel na konzultace (right to consultation), které musí předcházet každému záměru způsobilému zasáhnout do jejich práv 
(v daném případě se jednalo zejména o zásah do práva vlastnit majetek garantovaného čl. 21 Úmluvy).

Soud přitom argumentoval evolutivním výkladem Úmluvy ve světle vývoje mezinárodního práva 
i národních právních řádů. Rozsudek je významný též z důvodu důrazu kladeného na nutnost vzít 
v úvahu specifický způsob života původních obyvatel a vykládat Úmluvu v jeho světle.

Práva garantovaná Úmluvou tak ve vztahu ke společenství původních obyvatel nabývají podoby práv kolektivních, jejichž subjektem nejsou jednotlivé fyzické osoby, ale společenství jako celek.

Plné znění rozsudku k je dispozici zde

Autorka článku: Karolína Žákovská

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: