16.06.2020 10:52

ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize

ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020,
ISBN: 978-80-87439-45-6, 90 s.

Právní a etické problémy současné koronakrizeJiž od jarních měsíců roku 2020 jsou regulace přijaté za účelem boje proti pandemii nemoci covid-19 jedním z nejdiskutovanějších témat. Závažnost zásahů do individuálních práv a šíře různých omezení vyvolávají přirozeně celou řadu otázek. Kolektiv pracovníků Ústavu státu a práva Akademie věd ČR zpracoval monografii o šesti kapitolách, v nichž se zaměřil výlučně na teoretické aspekty protiepidemických opatření a jednání státu v době přetrvávající pandemie. Přestože publikace vznikla velmi rychle (již v květnu 2020), a reflektuje tedy významné události jarní „první” vlny pandemie v České republice, její teoretické zaměření daleko přesahuje dilemata jarních měsíců boje proti pandemii nemoci covid-19, anebo omezování práv z důvodu ochrany veřejného zdraví.

Hloubka filosofických úvah všech šesti kapitol neumožňuje na tomto místě detailní reflexi, zaměřím se proto jen na několik postřehů. Na prvním místě jde o název knihy, který odkazuje k fenoménu kompetitivních situací spojených s kompromisy: abychom ochránili lidské životy, musíme utlumit ekonomiku, máme-li omezené množství ochranných zdravotnických pomůcek, musíme je poskytnout jen někomu,1 David Černý v monografii zkoumá podobnou situaci při poskytování léčby.

Úvahy o tom, kdo je vítěz a kdo je poražený v současné krizi způsobené covidem-19 nás však mohou přivést k obecnější úvaze o liberálních demokraciích v současném globalizovaném světě, které samotné vycházejí z toho, že některé skupiny obyvatel jsou vítězové a další část společnosti jsou poražení. Takto ostatně nedávno vysvětloval nárůst populismu v posledních letech současný americký filosof Michael Sandel.2

V první kapitole s názvem „Lidská práva v současné situaci” poukazuje Michal Šejvl na různá úskalí klasických lidskoprávních doktrín (jakými jsou princip proporcionality nebo pozitivní závazky států) aplikovaných v situaci, kdy se dominantním úkolem státu stává zajištění bezpečnosti. Kapitola končí důležitým varováním: „Stejně jako se policejní opatření v moderním smyslu zrodila (minimálně ve Francii a Německu) jako výjimečné nástroje reagující na válku (náboženskou válku ve Francii a třicetiletou válku ve střední Evropě) a dala vzniknout policii jako takové, mohou i nástroje zrozené z ‚války proti viru‘ zapříčinit vznik nových policejních nástrojů (zejména těch ‚chytrých‘ a vybavených umělou inteligencí), jejichž charakter ještě není předmětem ani našich nejhrůznějších nočních můr.”

Petr Agha v následující kapitole rozvíjí Derridovu interpretaci starořeckého pojetí farmakonu známého z Platónových dialogů. Farmakon znamená lék, ale také jed, a tento protiklad představuje zajímavý základ dalších úvah: farmakonem může být i vyhlášení výjimečného stavu ve vztahu k řešení krize.4 Tomáš Sobek v kapitole s názvem: „Jaké je to být odepsaný” argumentuje s odkazem na etické teorie, že současné státy musejí brát ohled na každého člena společnosti, přičemž ti, jejichž nároky převáží, budou „vítězové”, nad zbylými, kteří budou „poražení”. I poražení však mají jistotu, že jejich nároky nebudou státem ignorovány (a nestanou se tedy odepsanými).5

Jana Kokešová se věnuje problému, zda podnikatelé mají morální nárok na náhradu vzniklé újmy ze strany státu. Odpovídá, že podnikatelé morální právo na náhradu újmy nemají, ovšem na druhou strany by stát měl mezi různými skupinami obyvatel zajistit jisté narovnání vztahů, k jejichž vychýlení došlo v důsledku opatření, které přijal za účelem boje proti pandemii.

David Černý si v závěrečné kapitole nazvané „Alokace na základě věku a diskriminace” klade otázku, zda alokace zdrojů na základě věku pacientů představuje vždy diskriminaci. Dovozuje, že zvýhodnění mladších pacientů v některých jasně definovaných příkladech diskriminaci nepředstavuje.7  Podle autora, „Je-li věk chápán jako faktor určující míru špatnosti smrti a komparativně jako rozdíl ve špatnosti smrti u dvou pacientů se stejnou prognózou přežití, potom rozhodnutí lékařů upřednostnit pacienta mladšího nepředstavuje přímou diskriminaci.”8

Kniha neodpovídá na to, kdo je vítězem a kdo je poraženým v současné krizi způsobené covidem-19. Názor si však každý čtenář může učinit sám. Z mnoha myšlenek, které v knize nalezne, bych na závěr připomněl dvě: v textu Jany Kokešové je naznačováno, že stát není v antagonistické pozici vůči svým občanům, stát totiž jsou samotní občané.9 Petr Agha a Michal Šejvl ve svých kapitolách připomínají Agambenovu hrozbu normalizace výjimečného stavu.10 Pandemie vyžaduje přijetí krizových opatření, o tom není pochyb, jejich přetrvávání v čase však nemůže být zcela nezávislé na vůli těch, jimž působí omezení a zároveň k jejichž ochraně směřuje.

 

Autor článku:   Pavel Ondřejek

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 ŠEJVL, Michal: Předmluva. In: ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana,

2 SANDEL, Michael: The Tyranny of Merit. What’s Become with the Common Good? Allen Lane, Penguin Books. 2020, str. 17
a násl.
3 ŠEJVL, Michal: Lidská práv v současné době. In: ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, str. 26.
4 AGHA, Petr: Farmakon. In: ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové
a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, str. 31.
5 SOBEK, Tomáš: Jaké je to být odepsaný. In: ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, str. 43.

6 KOKEŠOVÁ, Jana: Morální nárok na finanční satisfakci.
In: ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, str. 45.

7 ČERNÝ, David: Alokace na základě věku a diskriminace.
In: ŠEJVL, Michal, AGHA, Petr, SOBEK, Tomáš, KOKEŠOVÁ, Jana, ČERNÝ, David: Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2020, str. 59.
8  Ibid., str. 84.

9 KOKEŠOVÁ, Jana: Morální nárok na finanční satisfakci…,str. 55.

10 AGHA, Petr: Farmakon…, str. 34, ŠEJVL, Michal: Lidská práv v současné době…, str. 16.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: