20.04.2018 16:59

SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony?

SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony? Oxford:  Oxford University Press, 2017,
ISBN: 978-0-19-879595-7, 257 s.

Tématu kolizí základních práv se v poledních letech věnuje stále široká pozornost, přičemž jedněmi z hlavních prací v tomto tématu jsou právě díla obou editorů knihy.1 I v České republice toto téma zůstává hojně diskutované,2 a to i u začínajících autorů.3

Kniha When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights vychází  z konference konané v Centru pro lidská práva univerzity v Ghentu (jehož zakladatelskou je Eva Brehms) v říjnu 2014. Editoři v úvodu uvádějí zajímavou skutečnost, že hlavní téma knihy původně nebylo hlavním tématem konference. Existence konfliktů základních práv byla původně brána jako daná, a snahou bylo zejména popsat metody řešení těchto konfliktů. 

Nakonec se však z jednotlivých příspěvků ukázalo, že pozornost si rovněž zaslouží dosud poněkud opomíjená otázka, zda lidská práva představují kompatibilní harmonii i v situacích zdánlivé kolize, anebo zda jsou tato práva vzájemně neslučitelná. Hledání odpovědí na otázky konfliktů či harmonie základních práv a řešení jejich střetů předurčily strukturu knihy: obecná teoretická část pojednává o existenci konfliktu, praktická poté diskutuje čtyři případy řešené Evropským soudem pro lidská práva, v jejichž jádru se vyskytl konflikt základních práv.

Jde o případy Eweida proti Spojenému království (týkající se propuštění ze zaměstnání z důvodu výkonu náboženské svobody),4 Axel Springer AG proti Německu (v jehož jádru je řešen konflikt svobody projevu s ochranou soukromí),5 Evans proti Spojenému království (obsahující úpravu kolize práv na soukromí)6 a Fernández Martínez proti Španělsku (diskutující kolize mezi svobodou náboženského vyznání a právem na rodinný život).Monografie má ambici být něco víc než jen souborem samostatných statí, jednotliví autoři (kromě editorů také vynikající odborníci na dané téma, např. Samantha Besson či Lorenzo Zucca) na sebe často reagují a dotvářejí tak svými často odlišnými názory ústřední myšlenku, kterou je absence jednotného testu kolizí základních práv u Evropského soudu pro lidská práva.8

Téma konfliktů základních práv je tedy stále předmětem akademických i soudních debat, k čemuž má přispět rovněž tato kniha.

 

Autor článku: Pavel Ondřejek

________________________________________________________________________________________________________________________________

1 SMET, Stijn: Resolving Conflicts between Human Rights: The Judge’s Dilemma. Abingdon: Routledge 2017. BREHMS, Eva (eds.): Conflicts between Fundamental Rights. Antverpy: Intersentia, 2008.

2 V tomto ohledu zmiňme sérii článků v časopisu Právník na téma Proporcionalita v právu zahájená článkem ALEXY, Robert: Lidská důstojnost a princip proporcionality. Právník, č. 10, 2015, str. 867 – 878.

3 Zajímavou syntézu modelu poměřování a kategorizace práv představil ve své diplomové práci Martin Madej: Teoretická východiska limitování základních práv v České republice (dostupná na internetu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120287231). Rozpracovaná verze vyjde jako monografie na přelomu let 2018 a 2019.

4 Rozhodnutí ze dne 15.1.2013, stížnosti č. 48420/10, 36516/10, 51671/10 a 59842/10.

5 Rozhodnutí ze dne 7.2.2012, stížnost č. 39954/08.

6 Rozhodnutí ze dne 10.4.2007, stížnost č. 6339/05.

7 Rozhodnutí ze dne 12.6.2014, stížnost č. 56030/07.

8 BREHMS, Eva: Conclusion – Conflicting Views or Conflicting Rights. In: SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflict or Harmony? Oxford:  Oxford University Press, 2017, str. 242.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: