04.10.2013 20:57

Spojené věci C-335/11 a C-337/11 HK Danmark, jednající za Jette Ring, proti Dansk Almennyttigt Boligselskab DAB a HK Danmark, jednající za Lone Skouboe Werge, proti Dansk Arbejdsgiverforening, jednající za Pro Display A/S v úpadku

Soudní dvůr EU při odpovědi na předběžnou otázku ve věci Ring a Skouboe interpretoval diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v kontextu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

Zaměstnanecká odborová organizace HK Danmark jednající jménem dvou propuštěných žen žalovala jejich bývalé zaměstnavatele za porušení dánského antidiskriminačního zákona, neboť obě ženy byly podle žalující strany zdravotně postižené a zaměstnavatel měl povinnost v souladu
s evropskými předpisy poskytnout zaměstnankyním zkrácenou pracovní dobu jako tzv. přiměřené uspořádání (anglicky „reasonable accommodation” – viz čl. 5 směrnice č. 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání).

Soud předložil Soudnímu dvoru EU předběžné otázky, jejichž cílem bylo zjistit, zda zdravotní komplikace žen (v jednom případě chronická bolest zad, v druhém případě hyperflexe krku jako následek dopravní nehody) spadá pod pojem zdravotního postižení, jež je jedním ze zakázaných důvodů diskriminace podle výše uvedené směrnice.

Při zodpovězení předběžné otázky Soudní dvůr EU konstatoval, že přednost mezinárodních dohod uzavřených Evropskou unií před ustanoveními sekundárního práva velí vykládat posledně uvedená ustanovení v co největším možném rozsahu v souladu s těmito dohodami (odst. 29 odůvodnění). Použitelnou mezinárodní smlouvou je v daném případě Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.

S odkazem na výše uvedenou Úmluvu Soudní dvůr pojem zdravotního postižení vyložit tak, že může zahrnovat i léčitelnou či nevyléčitelnou nemoc, pokud způsobuje dlouhodobé omezení vyplývající především z fyzických, duševních nebo psychických postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit plnému a účinnému zapojení dotčené osoby do profesního života na rovnoprávném základě s ostatními pracovníky (odst. 47 odůvodnění).

Autor článku: Pavel Ondřejek

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: