03.07.2012 19:05

Stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna ve věci C-617/10 Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson

V tomto stanovisku je řešena otázka, zda může Švédsko uložit osobě stíhané pro porušování předpisů o DPH vedle správní sankce (pokuty) i klasický soudní trest.

Listina základních práv EU pouze stanoví, že nikdo nesmí být v trestním řízení potrestán dvakrát za tentýž skutek. Podle 7. dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva), k níž je třeba při výkladu Listiny přihlížet, však zákaz dvojího trestání platí i při souběhu soudního a správního postihu.

Generální advokát v prvé řadě navrhuje věc odmítnout pro nedostatek pravomoci Soudního dvora, neboť Listina se na členské státy vztahuje, pouze pokud provádějí právo Unie – trestání daňových deliktů přitom není předmětem unijní úpravy DPH. Pokud by Soudní dvůr shledal, že věc do jeho kompetence spadá, navrhuje generální advokát rozhodnout, že právo Unie (podle výslovného znění Listiny) nezakazuje současný trestní a správní postih za tentýž skutek. 

Upozorňuje totiž, že ne všechny členské státy EU ratifikovaly zmíněný 7. dodatkový protokol k Úmluvě, z něhož by takový zákaz plynul. Přistoupí-li Soudní dvůr na tento druhý závěr generálního advokáta, bude tím pro výklad otázek základních práv orgány EU potvrzen význam ústavních tradic členských států, které se projevují mimo jiné i při rozhodování států o ratifikaci či učinění výhrad k dodatkovým protokolům rozvíjejícím hmotné právo Úmluvy.

Autor článku: Jan Grinc

—————

Zpět


Kontakt



UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

1. listopadu 2022

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2022 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: