18.11.2019 13:24

Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům

Ve dnech 18.-19.10.2019 proběhla v Olomouci XI. Celostátní konference paliativní medicíny, jejíž součástí byl i blok věnovaný dětské paliativní péči, na němž bylo představeno Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům (dále také jen Stanovisko).1

Stanovisko, přijaté Sekcí dětské paliativní péče ČSPM dne 30.4.2019, bylo schválené rovněž Etickou komisí ČLK, Českou pediatrickou společností, Českou neonatologickou společností, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Stanovisko analogicky k doporučením dopadajícím na poskytování marné a neúčelné péče zletilým pacientům2 v obecné rovině prohlašuje, že v závěru života nevyléčitelně nemocného dětského pacienta již určitá léčba nemá být poskytována, nevede-li k záchraně pacientova života, uchování jeho zdraví či udržení přijatelné kvality života a zatěžuje-li pacienta zbytečným strádáním či rizikem komplikací (tzv. neúčelná léčba).

Stanovisko definuje základní pojmy a zásadya rámcově formuluje procesní kroky, jak u dětských pacientů dospět k závěru, zda je určitá léčba v konkrétním případě neúčelná, a tedy nemá být poskytována, a jak řešit neshodu mezi osobami oprávněnými o léčbě rozhodovat. Stanovisko je zasazeno do českého právního rámce v tom smyslu, že předjímá postup dle § 100 a 101 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, či dle § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Základní tezi Stanoviska lze definovat v tom smyslu, že léčit pacienta příliš (příliš intensivně, příliš invazivně, proti jeho vůli)3 je postup stejně nesprávný, jako léčit pacienta nedostatečně.

Vzhledem k široké podpoře Stanoviska mezi odbornou veřejností lze dovozovat, že Stanovisko představuje tzv. medicínsky uznaný postup4, a jeho význam je tak zcela zásadní pro rozhodování o další péči na konci života pacienta. Platí, že v závěru života dětského pacienta není neúčelná péče indikována a je od ní upuštěno.

Stanovisko zejména reaguje na nežádoucí poskytování tzv. defenzivní medicíny, tj. poskytování zdravotních služeb nikoliv z důvodu, že jsou dle odborného názoru lékaře ve prospěch zdraví a života pacienta, nýbrž proto, že se z pohledu práva jedná pro lékaře resp. poskytovatele zdravotních služeb o (domněle) právně nejbezpečnější postup.5

Smyslem Stanoviska je dosáhnout, aby poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají v péči dětské pacienty v závěru života, o další péči rozhodovali otevřeně, přiznaně a přezkoumatelně, nikoliv pod tlakem defenzivní medicíny, a aby za tímto účelem měly k dispozici adekvátně nastavené postupy.

 

 

Autorka článku:    Helena Krejčíková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Stanovisko dostupné na https://detska.paliativnimedicina.cz/2019/05/13/stanovisko-k-poskytovani-zivot-udrzujici-lecby-detskym-pacientum/.  Stanovisko vzniklo za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadačního fondu Jistota Komerční banky.

2 Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010, k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu resp. Konsenzuální stanovisko ČLS JEP k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním.

3 Tj. udržovat život za každou cenu bez ohledu na jeho kvalitu může být v rozporu s ústavněprávní zaručenou ochranou lidské důstojnosti (Čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 3 Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod, čl. 23 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte ad.)

4 K tomu srov. ust. § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a definici poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni (podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti).

5 Brazier, M., Cave, E.: Medicine, Patients and the Law. 4th ed., Lexis-Nexis and Penguin, 2007, str. 204.

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

19. dubna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: