30.05.2016 09:01

TYMOFEYEVA, Alla: NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS. Exceptional Legal Standing.

Za podpory Výzkumného centra pro lidská práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyšla v rámci projektu UNCE 204006 publikace Ally Tymofeyevé s názvem Nevládní organizace dle Evropské úmluvy o lidských právech: výjimečné právní postavení (název originálu v angličtině - Non-Governmental Organisations under the European Convention on Human Rights. Exceptional Legal Standing).

Monografie se skládá ze tří kapitol. V první kapitole se autorka zabývá zkoumáním pojmu „nevládní organizace”. Analyzuje přitom doktrínu mezinárodního práva a dokumenty, týkající se ochrany lidských práv, jak na mezinárodní, tak i na regionální úrovni. Dále popisuje to, jak je předmětný termín chápan v jednotlivých částech dokumentu klíčového pro tuto práci, tedy Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále jen „Úmluva”). 

Dospívá k závěru, že koncept „nevládní organizace” zahrnuje v této mezinárodní smlouvě veškeré typy právních subjektů, od malých neziskových organizací až po velké nadnárodní korporace, nezávisle na tom, zda mají uznání (registraci) ze strany státu nebo nikoliv.

Druhá kapitola knihy se týká jednotlivých práv nevládních organizací, zaručených Úmluvou. Autorka tvrdí, že se na ně vztahují následující ustanovení: články 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 a 14 Úmluvy; články 1 a 3 Protokolu č. 1 k Úmluvě; články 2, 3 a 4 Protokolu č. 7 a článek 1 Protokolu č. 12 k Úmluvě. Neznamená to však, že pro nevládní organizace platí všechna práva, zakotvená v těchto článcích. S ohledem na povahu právnických osob, nemohou požívat ochrany ve stejném rozsahu jako jednotlivci. 

V poslední kapitole autorka věnuje zvláštní pozornost mechanismu spravedlivého zadostiučinění podle Úmluvy. Na začátku poskytuje obecný přehled odškodňovacích instrumentů v mezinárodním právu. 

Poté tento institut zkoumá na základě článku 41 Úmluvy ve vztahu k nevládním organizacím. Nakonec se zabývá specifickými případy, kde Evropský soud pro lidská práva přiznal těmto subjektům částky spravedlivého zadostiučinění, jež přesahují milion euro. Zamýšlí se nad otázkou, proč je nevládním organizacím často poskytována větší náhrada škody, než fyzickým osobám.

Autorka článku: Alla Tymofeyeva

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: