26.07.2017 13:28

Zpráva z 5. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování

Ve dnech 29. a 30. června 2017 se v sídle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži uskutečnilo 5. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování, které bylo založeno v roce 2013 na podporu pokračujícího mezinárodního dialogu o odpovědném obchodním chování a efektivní implementace Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti.

Globální fórum, které za přítomnosti zástupců nevládních organizací, byznysu a odborů, ale také vládních delegátů nebo akademiků zahajoval generální tajemník OECD Angel Gurría, potvrdilo, že odpovědnému obchodnímu chování je v posledních letech věnována zvyšující se pozornost.

Opětovně se také prokázalo, že OECD v této oblasti zastává vedoucí úlohu a standardy, které vytváří, patří mezi nejdokonalejší mezinárodní nástroje, které jsou v současnosti v této oblasti k dispozici.

Hlavní součástí programu Globálního fóra byla řada panelových diskuzí na různá aktuální témata související s odpovědným obchodním chováním, jako např. odpovědné institucionální investování, fungování národních kontaktních míst, odpovědné obchodní chování státních podniků, odpovědné zaměstnávání migrujících pracovníků, příspěvek odpovědného obchodního chování pro plnění cílů udržitelného rozvoje, odpovědné financování nebo odpovědné obchodní chování a investice do infrastruktury.

V mnoha těchto panelech bylo mj. odkazováno na Obecné zásady OSN pro oblast byznysu a lidských práv, od jejichž přijetí uplynulo již více než pět let, a jež jsou plně komplementární se standardy OECD.

Z jednání Globálního fóra jako hlavní závěry vyplynuly shoda na klíčovém významu spolupráce se soukromým sektorem na dalším rozvoji odpovědného obchodního chování, důležitá úloha investorů, potřeba plně fungujících národních kontaktních míst s odpovídajícími finančními zdroji na jejich činnost, zajištění stejných podmínek
a přístupu k nápravě škody, implementace standardů odpovědného obchodního chování také ve státních podnicích, řešení systémových překážek pro udržitelné financování, podpora využívání nástrojů a doporučení OECD na posílení náležité péče v boji proti korupci a řešení negativních dopadů na lidská práva, zdůraznění propojení mezi odpovědným obchodním chováním a cíli udržitelného rozvoje.

Neopomenuty zůstaly také rostoucí ekonomiky, kdy byla opakovaně zdůrazněna potřeba přijetí Směrnice OECD pro nadnárodní podniky zeměmi G20. Program Fóra, diskuzní i další dokumenty a videozáznamy z jednotlivých zasedání jsou volně dostupné na internetových stránkách OECD:

https://mneguidelines.oecd.org/

https://oecdtv.webtv-solution.com/3903/or/Global-Forum-on-Responsible-Business-Conduct.html

Autor článku: Ondřej Svoboda

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: