20.04.2017 18:32

Zpráva z vědecké konference k 20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství na téma „Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv”

Dne 27. března se v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy (místnost č. 117) uskutečnila vědecká konference k 20. výročí Evropské́ úmluvy o statním občanství s názvem Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv. Konference přinesla komplexní pohled na tuto problematiku z několika právních odvětví. Účastníky mezinárodní konference byly nejen vědci ze zahraničních univerzit (Slovensko a Rusko), ale také zástupci z praxe (MZV).

V úvodním slově prof. Pavel Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva a koordinátor Výzkumného centra pro lidská práva (VCLP), představil činnost tohoto centra, v rámci něhož tato konference proběhla, a téma konference. Poukázal na to, že pohled na otázku občanství jakožto institut postupně ztrácející svoji sílu, není úplně opodstatněný. Praxe ukazuje, že v kontextu posledních událostí je zde prostor pro diskuzi a právní výzkum.

Následně prof. Šturma moderoval první blok konference, který byl zaměřený na teoretické otázky občanství. Jako první vystoupil se svým příspěvkem Dr. Ondřejek (PF UK). Po historickém úvodu koncepce občanství a představení základních modelů občanství, poukázal na některé zásadní kauzy z Evropy a Spojených států. Teoretické koncepce globálního či transnacionálního občanství vyvolaly následně žhavou debatu.

Dr. Ondřejková (PF UK) poté navázala představením střetů právních a politických aspektů státního občanství v mezinárodním právu a poukázala na problematiku politizace otázky přiznávání občanství. Vyjmenovala mimo jiné také základní důvody pro získání státního občanství. Dr. Mrázek (AV ČR) se ve svém příspěvku na téma Úloha státní příslušnosti a otázky státního občanství věnoval především srovnání jednotlivých přístupů ke státnímu občanství a srovnání pojmů „citizenship” a „nationality” a jejich různému výkladu napříč státy. Mgr. Červeňáková (PF UK) zakončila první blok konference pohledem na právo na občanství v globálním kontextu, kde se zaměřila na jednotlivé úmluvy věnující se otázce státního občanství a bezdomovectví.

Druhý blok konference, pod vedením doc. Balaše (PF UK), se zabýval občanstvím ve vnitrostátním právu. S úvodní kritikou dvojího občanství vystoupil Dr. Hřebejk (PF UK) v přednášce věnující se dvojímu občanství a bezpečnosti státu, ve které především nastínil otázku, zdali může být zachována loajalita k více státům zároveň. Dr. Kryska (PF UK) nabídl exkurz do historie a vzájemných vztahů institutů občanství, azylu a uprchlictví v českém právu.

Na otázku, nakolik je vhodným prostředkem k ochraně státu odnímání státního občanství, nebo zdali mohou lépe posloužit jeho alternativy, odpověděly ve svém společném příspěvku Dr. Honusková (PF UK) a Dr. Kindlová (PF UK). S kritickým a velmi zajímavým pohledem na rozkladovou judikaturu na konci druhého bloku vystoupil Dr. Kandalec (PF MU), který v závěru prohlásil, že současná rozkladová judikatura rozkládá především právní vědomí žadatelů.

Dr. Honusková následně moderovala třetí rozmanitý blok konference, který se zaměřil na regionalismus a občanství.

Doc. Scheu (PF UK) jako první nabídl vhled do problematiky práv a povinností unijních občanů ve světle čl. 20 Smlouvy o fungování EU, především se pak zaměřil na otázku jádra práv evropských občanů, jak jej nastínil Evropský soudní dvůr v případu Zambrano. Dr. Júdová z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se zabývala otázkou role občanství v mezinárodním právu soukromém. Na konkrétních případech poukázala, že občanství může být stále důležitým faktorem při přeshraničních sporech. Dr. Šmigová z Paneuropské vysoké školy v Bratislavě se zaměřila na regionální úpravy státní příslušnosti v lidskoprávním kontextu. Představila zejména praxi soudních a kvazijudiciálních orgánů Afrického a Inter-amerického systému ochrany lidských práv.

Na vztah Evropské úmluvy o státním občanství a Evropské úmluvy o lidských právech se ve svém příspěvku zaměřila Dr. Tymofeyeva (PF UK). Rozebrala při tom příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.  Mgr. Arbet (Trnavská univerzita) v krátkém historickém exkurzu představil zrod státu Izrael, vývoj otázky  židovského státu a následně se skrze průzkumy veřejného mínění zabýval otázkou občanství Izraelských Arabů.

Poslední blok konference pod moderováním Dr. Lipovského (PF UK) nesl název Státní občanství v kontextu obecného mezinárodního práva. V prvním vystoupení v tomto bloku seznámila doc. Lantajová (Trnavská univerzita) publikum s problematikou státního občanství při sukcesi států.

Dr. Trávníčková (VŠE) navázala s otázkou, zda může občanství fungovat jako štít proti cíleným sankcím. O občanství jakožto podmínce pro výkon diplomatické ochrany při ochraně lidských práv hovořil Mgr. Svoboda (PF UK). Tématem Problematika státního občanství v souvislosti s definováním pojmu investor v bilaterálních dohodách o ochraně investic uzavřela poslední blok konference Mgr. Urbanová (PF UK).

V závěrečném projevu shrnul prof. Šturma poznatky z konference a poděkoval všem přítomným a přednášejícím. Popřál také prof. Čepelkovi, který se bohužel nemohl konference zúčastnit, k jeho 90. narozeninám.

K otázce problémů spojených s nabýváním a pozbýváním občanství se vyjádřil ředitel mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničí Slovenska, Dr. Špaček. Poděkoval vědcům za podněty pro řešení praktických záležitostí spojených s tématikou státního občanství. Program byl uzavřen slavnostní číší vína, při které měli účastníci konference možnost diskutovat o problematice občanství a souvisejících otázkách v uvolněnější atmosféře.


Autoři článku: Tomáš Opat a Alla Tymofeyeva

—————

Zpět


Kontakt



UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: