21.04.2014 11:23

Zpráva z vědecké konference k poctě doc. PhDr. Stanislavy Hýbnerové CSc. „Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva“

Dne 17. dubna 2014 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (místnost č. 117) proběhla vědecká konference s názvem „Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva“. Konference se konala u příležitosti životního jubilea významné české internacionalistky a dlouholeté členky katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Stanislavy Hýbnerové, CSc.

Volba tématu konference reflektovala dlouhodobý zájem doc. Hýbnerové o problematiku lidských práv, která se prolíná jak její akademickou, tak publikační činností. Je autorkou knihy Evropská ochrana lidských práv
v dokumentech a mnoha dalších publikací na téma evropské
a mezinárodní ochrany lidských práv. Zároveň je na Právnické fakultě Univerzity Karlovy garantem několika předmětů
s lidskoprávním zaměřením, např. předmětu „Mezinárodněprávní ochrana lidských práv“. 

Velkou zásluhou paní docentky jsou také úspěšné výkony jejích studentů a doktorandů. Všichni jsou jí vděčni nejen za odborné rady, ale i za velmi lidský přístup. Úvodní slovo měl prof. Pavel Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva, který v úvodu konference poblahopřál jubilantce, připomněl  vědecké i akademické úspěchy doc. PhDr. Stanislavy Hýbnerové CSc. a poděkoval jí za skvělou dlouholetou práci na katedře.

Následně prof. Šturma přednesl příspěvek na téma Vliv lidských práv na jiné instituty současného mezinárodního práva. Poté slovo obdržela Dr. Tymofeyeva (PF UK), která mluvila o kontroverzním tématu lidských práv právnických osob. Zaměřila se hlavně na judikaturu ESLP. Na ní navázal Dr. Kratochvíl (ÚS ČR) a bývalý pracovník kanceláře Evropského soudu pro lidská práva, s příspěvkem ESLP a přičitatelnost jednání státu: příklad fragmentace mezinárodního práva? Další účastník, dr. Majerčík (ÚS ČR), se ve svém vystoupení zaměřil na problematiku kolektivních stížnostech na základě Evropské sociální charty. První blok konference byl ukončen živou diskusí k jednotlivým předneseným tématům.

Druhý blok konference zahájila svým vystoupením prof. Mahulena Hofmannová (PF UK
a Université du Luxembourg)
s příspěvkem Ochrana jazykových práv - Příklad Ukrajiny.. Příspěvek vyvolal bouřlivou diskusi, a to
i s ohledem na aktuální dění na Ukrajině.  Zajímavým podnětem
k rovněž široké diskuzi bylo vystoupení doc. Bílkové (PF UK), která se v něm věnovala málo probádanému tématu protiopatření v případě porušování lidských práv. Po příspěvku doc. Bílkové následoval příspěvek Mgr. Liptáka (PF UK) na téma Medzinárodné investičné právo a ľudské práva.

Po slavnostním obědě v zaměstnanecké menze Právnické fakulty pokračovala konference posledním, třetím blokem. První v tomto bloku vystoupil doc. Scheu (PF UK) s tématem „Víra v lidská práva“ a současná mezinárodní ochrana lidských práv. Doc. Scheu se zaměřil ve svém vystoupení zejména na problematiku práv žen a národních menšin, a na otázku, kam až by tato ochrana měla sahat. Na toto vystoupení navázala Dr. Honusková (PF UK) s příspěvkem o postavení nezletilých bez doprovodu – uprchlíků. 

Dr. Housková ve svém vystoupení zdůraznila postavení dětí ja obzvlášť zranitelné skupiny a s tím související aspekty. Problematice práv dítěte byl věnován rovněž příspěvek prof. Jílka (Paneurópska vysoká škola, SR), a to konkrétně významu frazému „nejlepší zájmy dítěte“. Vědeckou část konference završil svým vystoupením dr. Faix (PF UK a PF UPOL)s tématem Ľudskoprávne aspekty výkonu civilnej správy medzinárodnými organizáciami. Vědeckou část konference ukončilo vřelé poděkování doc. Hýbnerové všem přítomným účastníkům a organizátorům konference.

Program následně pokračoval společenskou částí, kterou mnozí z účastníků využili k blahopřání jubilantce. Pro celou konferenci byla charakteristická příjemná atmosféra, která byla zásluhou kolegů, současných i bývalých studentů, a také přátel doc. Hýbnerové.

Autoři článku: Alla Tymofeyeva a Martin Faix

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: