04.02.2015 10:30

Zpráva z workshopu: Vliv regulace a deregulace na ochranu lidských práv

Dne 28. ledna 2015 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil workshop pořádaný Výzkumným centrem pro lidská práva (UNCE) na téma „Vliv regulace a deregulace na ochranu lidských práv“. Workshop, v jehož rámci vystoupili se svými příspěvky akademičtí pracovníci a členové Výzkumného centra, byl organizačně zaštítěn profesorem JUDr. Pavlem Šturmou, DrSc.

Workshop otevřel úvodním slovem profesor Pavel Šturma, který rovněž shrnul aktivity Výzkumného centra v roce minulém a informoval o plánovaných akcích v roce 2015. Následoval příspěvek JUDr. Pavla Ondřejka, Ph.D., na téma proměny veřejného práva a jejich vliv na ochranu lidských práv,
v rámci kterého se JUDr. Ondřejek mimo jiného zabýval změnami postavení a celkovou úlohou státu, jakož i nadnárodního společenství a vlivem těchto změn a přijímané veřejnoprávní regulace na ochranu lidských práv.

Další příspěvek přednesl Doc. Mag. Phil. Dr. Iur. Harald Ch. Scheu, Ph.D., pod názvem „Trh
a antidiskriminační právo. Nepostižitelná diskriminace jako součást tržní reality". Doc Scheu analyzoval nejvýznamnější případy Soudního dvora Evropské unie v této oblasti a otevřel diskuzi
k problematice tržní svobody a ochrany proti diskriminaci.

Následoval příspěvek JUDr. Jany Ondřejkové, Ph.D., která se zabývala regulací a deregulací
v oblasti rovného odměňování za práci. JUDr. Ondřejková představila zásadní ekonomické
a myšlenkové směry k této problematice a zabývala se otázkou, zda rovnost příležitostí mužů a žen zajistí lépe trh nebo zákonodárce. 

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., hovořil o regulaci zdravotnictví v souvislosti s ochranou lidských práv. Mimo jiné se zabýval rozhodnutím Ústavního soudu týkajícího se tzv. „nadstandardů“ a zaměřil se též na problematiku vzniku nároku na poskytování hrazené péče dle českého právního řádu.

Vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva na vnitrostátní systémy ochrany lidských práv se zabývala JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D, která představila zásadní rozhodnutí soudu, jež ovlivnily podobu vnitrostátních právních řádů České republiky, Ukrajiny a Ruska. 

Nakonec zazněl příspěvek JUDr. Petra Svobody, Ph.D., pod názvem „Deregulace elit a regulace mas na vybraných příkladech z platného správního práva“, kdy se JUDr. Svoboda zaměřil na selektivní přístup zákonodárce při tvorbě veřejnoprávní legislativy.

Všechny příspěvky následovala podnětná a živá diskuse za aktivní účasti přítomného publika.

Workshop ukončil závěrečným slovem prof. Šturma, který poděkoval JUDr. Ondřejkovi za přípravu semináře a zároveň vyslovil záměr UNCE vydat publikaci zahrnující jednotlivé příspěvky, nejspíše jako jeden z dalších svazků Studií z lidských práv.

Autorka článku: Mgr. Kristýna Urbanová

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: