26.01.2015 09:37

Zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) týkající se uplatňování lidských práv při hraničních kontrolách na letištích a pozemních hraničních přechodech

V listopadu 2014 vydala Agentura Evropské unie pro základní práva dvě zprávy věnované problematice ochrany lidských práv v souvislosti se vstupem cizinců z třetích zemí na území Evropské unie leteckou a pozemní cestou.

Studie doplňují zprávu týkající se uplatňování lidských práv při kontrolách osob, které přicestovaly do Evropské unie po moři, vydanou v loňském roce.

Výše uvedené dokumenty dokládají pokračující zájem Agentury o problematiku základních práv migrujících osob a žadatelů o azyl.

Průzkum byl prováděn na pěti vybraných mezinárodních letištích (Charles de Gaulle, Fiumicino, Frankfurt nad Mohanem, Manchester a Schiphol) a šesti hraničních přechodech přes vnější hranici EU (m.j. hraniční přechod Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinských státních hranicích).

Agentura zkoumala dodržování základních práv garantovaných v Evropské unii, přičemž se zaměřila zejména na ochranu lidské důstojnosti, nediskriminaci, ochranu dětí a osob vyžadujících zvláštní ochranu, ochranu osobních údajů a informování o procesních právech.

Metodou zkoumání bylo zejména dotazníkové šetření jak u cizinců, kteří byli podrobeni hraniční kontrole, tak u úředníků provádějících tyto kontroly.

Obě zprávy obsahují řadu doporučení orgánům členských států, které aspekty hraničních kontrol by měly být zlepšeny za účelem dosažení vyšší míry ochrany lidských práv cizinců.

Na prvním místě je zdůrazňována potřeba respektování lidské důstojnosti. 

K nedostatkům v této oblasti patří např. nevyhovující prostory, kde jsou zadržovány osoby, přičemž
v řadě těchto míst není odpovídající prostor k odpočinku, nedochází k oddělení zadržovaných mužů
a žen a ani hygienické podmínky a možnosti stravování nejsou adekvátní.

Z dalších nastíněných problémů lze zmínit nedostatečné informování cizinců o právech, která mají, včetně práva na právní pomoc anebo práva stěžovat si na postup úředníků; státy by v této souvislosti měly provést opatření k zajištění tlumočení do jazyku, který cizinec ovládá.

Členské státy by podle závěrů Agentury měly věnovat zvláštní pozornost přístupu k dětem, který by se měl od obecného přístupu k dospělým cizincům lišit a měl by mimo jiné směřovat
k identifikování ohrožených dětí (např. obětí únosů).

V závěrečných doporučeních apeluje Agentura EU pro základní práva na Evropskou komisi
a Agenturu Frontex, aby otázky lidských práv zahrnovaly do rámce schengenské evaluace.

Níže uvádíme odkazy na obě výše uvedené publikace na webových stránkách Agentury EU pro základní práva:

https://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-airports-border-checks-five-international-airports-european

https://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-land-borders-findings-selected-european-union-border-crossing


Autor článku: Pavel Ondřejek

—————

Zpět


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: