Soudní dvůr EU

14.02.2023 17:16

Veřejný přístup k údajům ve světle práva na soukromí: konec veřejně přístupné evidence skutečných majitelů

V polovině roku 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který transponoval do českého právního prostředí tzv. 4. a 5. směrnici EU o předcházení praní peněz a financování terorismu1  (dále jen „Směrnice“). Směrnice měly přinést revoluci v boji proti praní...

Celý článek

—————

02.08.2022 15:35

Příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství a s tím související práva

SDEU ve svém rozsudku ve věci C‑673/20 EP proti Préfet du Gers a Institut National de la Statistique and des Études Économiques ze dne 9. června 2022 potvrdil dlouho očekávaný závěr, že státní příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství. SDEU zamítl argument, že Brexit...

Celý článek

—————

05.10.2019 16:58

Soudní dvůr EU k otázce reformace rozhodnutí o mezinárodní ochraně soudem

Soudnímu dvoru EU bylo v předchozím období položeno soudy členských států několik předběžných otázek, jejichž podstatou byl výklad čl. 46 odst. 3 procedurální směrnice.1 Soudy členských států se Soudního dvora mimo jiné dotazovaly, zda vnitrostátní soud posuzující důvodnost potřeby mezinárodní...

Celý článek

—————

23.03.2018 09:31

Soudní dvůr EU k podmínce státní příslušnosti pro přístup k povolání notáře

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU”) v nedávné době rozhodl o žalobě Evropské komise (dále jen „Komise”) proti České republice pro nesplnění povinnosti,1 kterou se Komise domáhala určení, že Česká republika tím, že uložila podmínku státní příslušnosti pro výkon povolání notáře,...

Celý článek

—————

12.05.2014 12:15

Zrušení směrnice o uchovávání údajů a ochrana základních práv v prostředí plurality vzájemně nehierarchických evropských soudů

V rámci řízení o předběžné otázce ve spojených věcech společnosti Digital Rights Ireland (C 293/12) a Kärntner Landesregierung (vláda spolkové země Korutansko, C 594/12, dále jen rozhodnutí „Digital Rights“) zrušil dne 8. dubna 2014 Soudní dvůr EU směrnici 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o...

Celý článek

—————

28.11.2013 14:28

Stanovisko generálního advokáta Cruz Villalóna ve věci C-176/12 Association de médiation sociale (Soudní dvůr EU)

Generální advokát ve stanovisku ke sporu týkajícím se pracovněprávních vztahů argumentuje ve prospěch horizontálního účinku základních práv chráněných Listinou základních práv EU. Kromě toho se blíže vyjádřil k rozlišení „práv“ a „zásad“ v Listině základních práv EU. Již od úvodních vět stanoviska...

Celý článek

—————

20.11.2013 11:18

Rozsudek Soudního dvora EU (velkého senátu) ze dne 18. července 2013 – spojené věci C-584/10 P, C-593/10 P a C-595/10 P Evropská komise a další proti Yassinu Abdullahu Kadi (rozhodnutí Kadi II)

Rozsudek Kadi II je s velkou pravděpodobností konečným rozhodnutím v sérii případů, jehož jedním z hlavních závěrů je aplikace doktríny Solange Soudním dvorem Evropské unie na vztah evropského a mezinárodního práva. V rozsudku Kadi II Soudní dvůr EU přezkoumal rozhodnutí Tribunálu proti opětovnému...

Celý článek

—————

04.10.2013 20:57

Spojené věci C-335/11 a C-337/11 HK Danmark, jednající za Jette Ring, proti Dansk Almennyttigt Boligselskab DAB a HK Danmark, jednající za Lone Skouboe Werge, proti Dansk Arbejdsgiverforening, jednající za Pro Display A/S v úpadku

Soudní dvůr EU při odpovědi na předběžnou otázku ve věci Ring a Skouboe interpretoval diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v kontextu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Zaměstnanecká odborová organizace HK Danmark jednající jménem dvou propuštěných žen žalovala jejich bývalé...

Celý článek

—————

04.10.2013 15:30

Stanovisko generálního advokáta Cruz Villalóna ve věci C-176/12 Association de médiation sociale

Generální advokát ve stanovisku ke sporu týkajícím se pracovněprávních vztahů argumentuje ve prospěch horizontálního účinku základních práv chráněných Listinou základních práv EU. Kromě toho se blíže vyjádřil k rozlišení „práv“ a „zásad“ v Listině základních práv EU. Již od úvodních vět stanoviska...

Celý článek

—————

03.07.2012 19:05

Stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna ve věci C-617/10 Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson

V tomto stanovisku je řešena otázka, zda může Švédsko uložit osobě stíhané pro porušování předpisů o DPH vedle správní sankce (pokuty) i klasický soudní trest. Listina základních práv EU pouze stanoví, že nikdo nesmí být v trestním řízení potrestán dvakrát za tentýž skutek. Podle 7. dodatkového...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: