Ústavní soud

18.07.2018 16:36

Ústavní soud zrušil omezení osob oprávněných k restituci pozemků (tzv. druhou restituční tečku)

Úprava restitucí nemovitostí byla Ústavním soudem již několikrát přezkoumávána. Nález ze dne 19. června 2018, sp. zn. Pl. ÚS 35/17, se týkal novely zákona o půdě (Zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů),...

Celý článek

—————

01.08.2017 13:06

Omezení práva na nedotknutelnost obydlí za účelem ochrany života a zdraví osob a práv a svobod druhých

Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 Zákon č. 369/2016 Sb. novelizující zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, přinesl rozšíření pravomocí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností o možnost kontrolovat lokální topeniště, čímž však současně...

Celý článek

—————

16.05.2017 18:09

Právo na svobodu projevu soudce a jeho limity

Dne 11. dubna 2017 Ústavní soud rozhodl1 o ústavní stížnosti soudce krajského soudu2 , který byl kárným senátem Nejvyššího správního soudu uznán vinným3 , že publikací dvou svých článků4  na webu „pravyprostor.cz” narušil důstojnost soudcovské funkce a tím spáchal kárné provinění, za...

Celý článek

—————

21.04.2017 13:47

Může Ústavní soud přezkoumávat, zda některé ustanovení Ústavy České republiky není diskriminační? Usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 34/16 a disenty tří ústavních soudců k němu

Dne 7. března 2017 vydal Ústavní soud usnesení, kterým odmítl ústavní stížnost České pirátské strany a jejího kandidáta Ing. Lukáše Černohorského spojenou s návrhem na zrušení čl. 19 odst. 2 Ústavy, upravujícího mj. věkovou hranici pro volitelnost do Senátu. Skutkový stav byl poměrně jednoduchý: v...

Celý článek

—————

27.02.2017 12:01

Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2017 sp. zn. I. ÚS 3308/16 (k limitům autonomie vůle a aplikaci základních práv na soukromoprávní jednání)

Nový občanský zákoník upřednostnil v základním interpretačním ustanovení (§ 2 odst. 1) výklad soukromého práva v souladu s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem, čímž zdůraznil obecnější fenomén konstitucionalizace soukromého práva,1  který je již řadu let i v České republice...

Celý článek

—————

04.11.2016 11:18

Přezkum „logičnosti” právní úpravy Ústavním soudem

Na konci června 2016 vydal Ústavní soud dvě rozhodnutí, ve kterých explicitně kritizuje nelogičnost přezkoumávané právní úpravy, přičemž tato tvrzená nelogičnost ve spojení s  diskriminací se stává přímo součástí derogačních důvodů. Jedná se o nález sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14. června...

Celý článek

—————

26.09.2016 21:56

Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení ustanovení zák. o registrovaném partnerství

Dne 5. března 2015 se na Ústavní soud obrátil Městský soud v Praze s návrhem na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006, o registrovaném partnerství. Podle tohoto ustanovení trvající registrované partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte. V řízení před...

Celý článek

—————

12.05.2016 17:21

Ústavní soud k právu na soudní přezkum rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany

Ústavní soud v nedávné době rozhodl1 o ústavní stížnosti cizince proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, rozsudku Krajského soudu v Praze a rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci mezinárodní ochrany. Správní soudy ve svých rozhodnutích řešily otázku vztahu § 75 odst. 1 soudního řádu...

Celý článek

—————

17.02.2016 14:46

Ideály soudního diskurzu v neideální kauze aneb otazníky v souvislosti s nejnovějším nálezem Ústavního soudu o právu na zákonného soudce

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2766/14 ze dne 1. prosince 2015 (dále jen „nález”) byl na internetových stránkách Ústavního soudu anoncován jako „Právo na zákonného soudce”. Přestože základem pro vydání rozhodnutí byla interpretace čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, další...

Celý článek

—————

04.10.2013 20:47

Ústavní soud zrušil nálezem sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 2. července 2013 část zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zrušeny byly jednak úpravy tzv. standardní a nadstandardní varianty zdravotní péče, dále regulační poplatek za poskytování lůžkové péče a konečně sankcionování poskytovatelů zdravotních služeb za porušování některých povinností ze strany zdravotních pojišťoven. Nosným důvodem první části nálezu,...

Celý článek

—————


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

16. prosince 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.3/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: