Akce

21.04.2014 11:23

Zpráva z vědecké konference k poctě doc. PhDr. Stanislavy Hýbnerové CSc. „Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva“

Dne 17. dubna 2014 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (místnost č. 117) proběhla vědecká konference s názvem „Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva“. Konference se konala u příležitosti životního jubilea významné české internacionalistky a dlouholeté členky katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Stanislavy Hýbnerové, CSc.

Volba tématu konference reflektovala dlouhodobý zájem doc. Hýbnerové o problematiku lidských práv, která se prolíná jak její akademickou, tak publikační činností. Je autorkou knihy Evropská ochrana lidských práv
v dokumentech a mnoha dalších publikací na téma evropské
a mezinárodní ochrany lidských práv. Zároveň je na Právnické fakultě Univerzity Karlovy garantem několika předmětů
s lidskoprávním zaměřením, např. předmětu „Mezinárodněprávní ochrana lidských práv“. 

Velkou zásluhou paní docentky jsou také úspěšné výkony jejích studentů a doktorandů. Všichni jsou jí vděčni nejen za odborné rady, ale i za velmi lidský přístup. Úvodní slovo měl prof. Pavel Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva, který v úvodu konference poblahopřál jubilantce, připomněl  vědecké i akademické úspěchy doc. PhDr. Stanislavy Hýbnerové CSc. a poděkoval jí za skvělou dlouholetou práci na katedře.

Následně prof. Šturma přednesl příspěvek na téma Vliv lidských práv na jiné instituty současného mezinárodního práva. Poté slovo obdržela Dr. Tymofeyeva (PF UK), která mluvila o kontroverzním tématu lidských práv právnických osob. Zaměřila se hlavně na judikaturu ESLP. Na ní navázal Dr. Kratochvíl (ÚS ČR) a bývalý pracovník kanceláře Evropského soudu pro lidská práva, s příspěvkem ESLP a přičitatelnost jednání státu: příklad fragmentace mezinárodního práva? Další účastník, dr. Majerčík (ÚS ČR), se ve svém vystoupení zaměřil na problematiku kolektivních stížnostech na základě Evropské sociální charty. První blok konference byl ukončen živou diskusí k jednotlivým předneseným tématům.

Druhý blok konference zahájila svým vystoupením prof. Mahulena Hofmannová (PF UK
a Université du Luxembourg)
s příspěvkem Ochrana jazykových práv - Příklad Ukrajiny.. Příspěvek vyvolal bouřlivou diskusi, a to
i s ohledem na aktuální dění na Ukrajině.  Zajímavým podnětem
k rovněž široké diskuzi bylo vystoupení doc. Bílkové (PF UK), která se v něm věnovala málo probádanému tématu protiopatření v případě porušování lidských práv. Po příspěvku doc. Bílkové následoval příspěvek Mgr. Liptáka (PF UK) na téma Medzinárodné investičné právo a ľudské práva.

Po slavnostním obědě v zaměstnanecké menze Právnické fakulty pokračovala konference posledním, třetím blokem. První v tomto bloku vystoupil doc. Scheu (PF UK) s tématem „Víra v lidská práva“ a současná mezinárodní ochrana lidských práv. Doc. Scheu se zaměřil ve svém vystoupení zejména na problematiku práv žen a národních menšin, a na otázku, kam až by tato ochrana měla sahat. Na toto vystoupení navázala Dr. Honusková (PF UK) s příspěvkem o postavení nezletilých bez doprovodu – uprchlíků. 

Dr. Housková ve svém vystoupení zdůraznila postavení dětí ja obzvlášť zranitelné skupiny a s tím související aspekty. Problematice práv dítěte byl věnován rovněž příspěvek prof. Jílka (Paneurópska vysoká škola, SR), a to konkrétně významu frazému „nejlepší zájmy dítěte“. Vědeckou část konference završil svým vystoupením dr. Faix (PF UK a PF UPOL)s tématem Ľudskoprávne aspekty výkonu civilnej správy medzinárodnými organizáciami. Vědeckou část konference ukončilo vřelé poděkování doc. Hýbnerové všem přítomným účastníkům a organizátorům konference.

Program následně pokračoval společenskou částí, kterou mnozí z účastníků využili k blahopřání jubilantce. Pro celou konferenci byla charakteristická příjemná atmosféra, která byla zásluhou kolegů, současných i bývalých studentů, a také přátel doc. Hýbnerové.

Autoři článku: Alla Tymofeyeva a Martin Faix

Celý článek

—————


Nejnovější články

 1. Anne Roosevelt speaks at human rights conference in Edinburgh
 2. Call for Papers 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (Deadline: October 30, 2018)
 3. AHRI DECLARATION 2018
 4. Nová Východoevropská ročenka pro lidská práva (East European Yearbook on Human Rights)
 5. Studentská vědecká soutěž: "Odstrašování nebo eskalace? Jaderné zbraně v rámci mezinárodního práva."
 6. Náhled do zákulisí Komise OSN pro mezinárodní právo
 7. Ohlédnutí za fotbalovým mistrovstvím světa v Rusku aneb lidská práva na velkých sportovních akcích
 8. JACOBSOHN, Gary, SCHOR, Miguel (eds.): Comparative Constitutional Theory
 9. PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego
 10.  HELP začíná pomáhát univerzitám 
 11. Ústavní soud zrušil omezení osob oprávněných k restituci pozemků (tzv. druhou restituční tečku)
 12. Call for Papers (Deadline for submission of abstracts is 14.08.2018): International Nuremberg Principles Academy
 13. Summer School in Cinema Human Rights and Advocacy and Venice Academy of Human Rights Summer School
 14. Summer School, Padova, July 8-14, 2018: Normativity and Reality of Human Rights
 15. SMET, Stijn, BREHMS, Eva (eds.): When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights. Conflictor Harmony? 
 16. Soudní dvůr EU k podmínce státní příslušnosti pro přístup k povolání notáře
 17. CCBE Human Rights Awards 2017
 18. 2017 UN Forum on Business and Human Rights a Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období  2017-2022
 19. Mezinárodní konference doktorských studentů v oblasti lidských práv

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI)


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

27. 9. 2018

Na mezinárodní konferenci v Edinburghu, která se konala ve dnech 7-8 září 2018 byla přijata deklarace  "AHRI DECLARATION 2018".

17. 9. 2018

Vyšel nový e-Bulletin UNCE 
(č. 2/2018):

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.