25 nejnovějších článků ...

 1. Pavel Ondřejek: ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension
 2. Barbora Havlíková: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají OSN k přijetí opatření v rámci probíhající potratové krize v USA
 3. Natálie Illková:Asijské přístupy k univerzalitě lidských práv: shrnutí vývoje
 4. Karolína Placzeková: Lex Tusk: Evropská komise zahájila řízení o porušení předpisů EU proti Polsku
 5. Pavel Šturma: Registr škod jako první krok k mezinárodnímu reparačnímu mechanismu pro škody způsobené Ukrajině
 6. Nikola Ourodová: Zpracování osobních údajů pro účely behaviorálního marketingu není nezbytné pro plnění smlouvy
 7. Nikola Kurková Klímová: Trestání sexuálního násilí proti mužům a chlapcům: Poslední slovo kambodžského tribunálu
 8. Pavel Ondřejek: HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv
 9. Nikola Kurková Klímová: První odsuzující rozsudek Kosovských zvláštních senátů
 10. Petra Presserová: Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách
 11. Ivana Machoňová Schellongová: Trest smrti v mezinárodním právu lidských práv a jeho souvislost se zákazem mučení
 12. Barbora Havlíková: Veřejný přístup k údajům ve světle práva na soukromí: konec veřejně přístupné evidence skutečných majitelů
 13. Pavel Ondřejek: Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku z 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu
 14. Elia Černohlávková: Japonsko zveřejnilo zásady ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích
 15. Marek Gerle: K návštěvě vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzura
 16. Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.
 17.  Natalie Illková: GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí 
 18.  Nikola Kurková Klímová: Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva 
 19. Eliška Jonášová: Unijní a mezinárodní vývoj v oblasti potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
 20. Helena Hofmannová: Může zaměření se na intersekcionalitu přispět k efektivní rovnosti?
 21. Matěj Stříteský: Omezení pacienta pásy v lůžku v judikatuře ESLP
 22. Elia Černohlávková: Ruská federace po 26 letech opustila Radu Evropy
 23. Pavel Ondřejek: BILCHITZ, David: Fundamenta l Rights and the Legal Obligations of Business
 24. Barbora Havlíková: Příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství a s tím související práva
 25. Pavel Ondřejek: Případ New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen před Nejvyšším soudem USA – několik poznámek k metodologii použitého výkladu Ústavy USA

Dříve publikované články najdete v jednotlivých odborných rubrikách a také v archvivu našich Bulletinů.


Akce

16.06.2012 00:00

Zpráva z 1. semináře UNCE

Dne 14. 6. 2012 od 13:00 hodin se konal na Právnické fakultě UK (sborovna, č. 117/I. p.) první ze série seminářů UNCE, zaměřený na Pojem a teorii lidských práv. S referáty vystoupili dr. Pavel Ondřejek (Několik poznámek k právně teoretickým aspektům lidských práv), dr. Petr Svoboda (Je...

Celý článek

—————


Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.


Jsme členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě   Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 80 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 
KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

21. srpna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.2/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: