Akce

20.04.2017 18:32

Zpráva z vědecké konference k 20. výročí Evropské úmluvy o státním občanství na téma „Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv”

Dne 27. března se v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy (místnost č. 117) uskutečnila vědecká konference k 20. výročí Evropské́ úmluvy o statním občanství s názvem Státní občanství a související otázky v kontextu vývoje lidských práv. Konference přinesla komplexní pohled na tuto problematiku z několika právních odvětví. Účastníky mezinárodní konference byly nejen vědci ze zahraničních univerzit (Slovensko a Rusko), ale také zástupci z praxe (MZV).

V úvodním slově prof. Pavel Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva a koordinátor Výzkumného centra pro lidská práva (VCLP), představil činnost tohoto centra, v rámci něhož tato konference proběhla, a téma konference. Poukázal na to, že pohled na otázku občanství jakožto institut postupně ztrácející svoji sílu, není úplně opodstatněný. Praxe ukazuje, že v kontextu posledních událostí je zde prostor pro diskuzi a právní výzkum.

Následně prof. Šturma moderoval první blok konference, který byl zaměřený na teoretické otázky občanství. Jako první vystoupil se svým příspěvkem Dr. Ondřejek (PF UK). Po historickém úvodu koncepce občanství a představení základních modelů občanství, poukázal na některé zásadní kauzy z Evropy a Spojených států. Teoretické koncepce globálního či transnacionálního občanství vyvolaly následně žhavou debatu.

Dr. Ondřejková (PF UK) poté navázala představením střetů právních a politických aspektů státního občanství v mezinárodním právu a poukázala na problematiku politizace otázky přiznávání občanství. Vyjmenovala mimo jiné také základní důvody pro získání státního občanství. Dr. Mrázek (AV ČR) se ve svém příspěvku na téma Úloha státní příslušnosti a otázky státního občanství věnoval především srovnání jednotlivých přístupů ke státnímu občanství a srovnání pojmů „citizenship” a „nationality” a jejich různému výkladu napříč státy. Mgr. Červeňáková (PF UK) zakončila první blok konference pohledem na právo na občanství v globálním kontextu, kde se zaměřila na jednotlivé úmluvy věnující se otázce státního občanství a bezdomovectví.

Druhý blok konference, pod vedením doc. Balaše (PF UK), se zabýval občanstvím ve vnitrostátním právu. S úvodní kritikou dvojího občanství vystoupil Dr. Hřebejk (PF UK) v přednášce věnující se dvojímu občanství a bezpečnosti státu, ve které především nastínil otázku, zdali může být zachována loajalita k více státům zároveň. Dr. Kryska (PF UK) nabídl exkurz do historie a vzájemných vztahů institutů občanství, azylu a uprchlictví v českém právu.

Na otázku, nakolik je vhodným prostředkem k ochraně státu odnímání státního občanství, nebo zdali mohou lépe posloužit jeho alternativy, odpověděly ve svém společném příspěvku Dr. Honusková (PF UK) a Dr. Kindlová (PF UK). S kritickým a velmi zajímavým pohledem na rozkladovou judikaturu na konci druhého bloku vystoupil Dr. Kandalec (PF MU), který v závěru prohlásil, že současná rozkladová judikatura rozkládá především právní vědomí žadatelů.

Dr. Honusková následně moderovala třetí rozmanitý blok konference, který se zaměřil na regionalismus a občanství.

Doc. Scheu (PF UK) jako první nabídl vhled do problematiky práv a povinností unijních občanů ve světle čl. 20 Smlouvy o fungování EU, především se pak zaměřil na otázku jádra práv evropských občanů, jak jej nastínil Evropský soudní dvůr v případu Zambrano. Dr. Júdová z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se zabývala otázkou role občanství v mezinárodním právu soukromém. Na konkrétních případech poukázala, že občanství může být stále důležitým faktorem při přeshraničních sporech. Dr. Šmigová z Paneuropské vysoké školy v Bratislavě se zaměřila na regionální úpravy státní příslušnosti v lidskoprávním kontextu. Představila zejména praxi soudních a kvazijudiciálních orgánů Afrického a Inter-amerického systému ochrany lidských práv.

Na vztah Evropské úmluvy o státním občanství a Evropské úmluvy o lidských právech se ve svém příspěvku zaměřila Dr. Tymofeyeva (PF UK). Rozebrala při tom příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.  Mgr. Arbet (Trnavská univerzita) v krátkém historickém exkurzu představil zrod státu Izrael, vývoj otázky  židovského státu a následně se skrze průzkumy veřejného mínění zabýval otázkou občanství Izraelských Arabů.

Poslední blok konference pod moderováním Dr. Lipovského (PF UK) nesl název Státní občanství v kontextu obecného mezinárodního práva. V prvním vystoupení v tomto bloku seznámila doc. Lantajová (Trnavská univerzita) publikum s problematikou státního občanství při sukcesi států.

Dr. Trávníčková (VŠE) navázala s otázkou, zda může občanství fungovat jako štít proti cíleným sankcím. O občanství jakožto podmínce pro výkon diplomatické ochrany při ochraně lidských práv hovořil Mgr. Svoboda (PF UK). Tématem Problematika státního občanství v souvislosti s definováním pojmu investor v bilaterálních dohodách o ochraně investic uzavřela poslední blok konference Mgr. Urbanová (PF UK).

V závěrečném projevu shrnul prof. Šturma poznatky z konference a poděkoval všem přítomným a přednášejícím. Popřál také prof. Čepelkovi, který se bohužel nemohl konference zúčastnit, k jeho 90. narozeninám.

K otázce problémů spojených s nabýváním a pozbýváním občanství se vyjádřil ředitel mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničí Slovenska, Dr. Špaček. Poděkoval vědcům za podněty pro řešení praktických záležitostí spojených s tématikou státního občanství. Program byl uzavřen slavnostní číší vína, při které měli účastníci konference možnost diskutovat o problematice občanství a souvisejících otázkách v uvolněnější atmosféře.


Autoři článku: Tomáš Opat a Alla Tymofeyeva

Celý článek

—————

20.02.2017 14:06

SIM Summer School 10-14 July 2017 at Utrecht University - International Human Rights Law: An Introduction

Dear AHRI members

On behalf of the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) at Utrecht University, we hereby forward you the information below.

Kind regards,

The AHRI Secretariat

 
Marc Bagge-Petersen
STUDENT ASSISTANT

RESEARCH DEPARTMENT
WILDERS PLADS 8K | DK-1403 COPENHAGEN K

MABA@HUMANRIGHTS.DK
Phone: +45 9132 5629
HUMANRIGHTS.DK | MENNESKERET.DK

 

SIM Summer School 10-14 July 2017 at Utrecht University 

Interested in learning about human rights? This one-week introduction course focuses on the major features of international human rights law. From 10-14 July, the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) at Utrecht University will host its summer school programme International Human Rights Law: An Introduction. SIM has received outstanding feedback from past summer school students and is happy to once more welcome another international and multidisciplinary group of students.

This course delves into both theory and practice. It begins by examining the philosophical and political bases of human rights. It then explores human rights documents and mechanisms for the promotion and protection of human rights at the international and regional levels, looking at civil and political rights, economic, social and cultural rights, and their relationship with one another.

Participants will analyse specific rights in context, focusing on the complexities around ensuring human rights protection. Through lectures, interactive working groups, expert panels and excursion(s), participants will gain an understanding of the various elements – and their interplay
– involved in this field.

Registration to participate

The course is designed for students and professionals with an interest in human rights law, and the deadline to register is 16 June. More information, including on the registration procedure and fees, can be found here.

Celý článek

—————


O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI). 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1Novinky

11. 5. 2018

Vyšel nový Bulletin UNCE 
(č. 1/2018)
.

On-line verze ke stažení zde

 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém novém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu.