Akce

23.11.2018 21:17

Conference Preliminary Program - Universal Declaration of Human Rights and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 70th Anniversary


Faculty of Law, Charles University
Prague, Czech Republic
November 29 - 30, 2018

 

THURSDAY 13:00 – 17:00   (Room No. 38)

13:00 – 14:45

Panel 1: UDHR – theoretical issues  

 • Pavel Šturma: Invitation and Introduction to the topic
 • Nona Kubanychbek: Role and legal effect of the Universal Declaration of Human Rights
 • Enis Omerovic: Universal Declaration of Human Rights – Statement of Customary International Law
 • Nelly Areqelyan: Waiver of human rights. Right or a Challenge?


14:45 – 15:00

Break 

15:00 – 16:15

              Panel 2: UDHR and particular rights   
 
 • Lukáš Machoň: Universal Declaration of Human Rights and prohibition of torture and other ill-treatment
 • Martin Šolc: Health as Opportunity? Right to Health as a Special Case of the Right to Equality of Opportunities
 • Katarína Šmigová: Right to a fair trial and rights of the accused

18:00

  Evening reception with refreshment (in front of the Room No. 117)
 
 
FRIDAY 9:30 – 17:00   (Room No. 117)
 
9:30 – 10:45

                Panel 3: UDHR – universal rights and/or effects?
                
 • Ivana Machoňová Schelongová: Are human rights universal? The legacy of the Universal Declaration of Human Rights
 • Harald Ch. Scheu: The Universal Declaration and the Common Understanding of Human Rights
 • Céline Braumann : Recent Recommendations Regarding Extraterritorial Effects - Quasi-Judicial Activism by Human Rights Treaty Bodies?  
 

10:45 – 11:00

Break 
 
11:00 – 12:45
 
Panel 4: Human rights – origins and new challenges  
 
 
 • Prof. Olivier de Frouville: The Universal DeclarationofHumanRightsLegacyat 70: actual and futurechallenges?
 • Lauren Baum: La répressionpénale de la corruption et les droits de l'Homme
 • Victoria Bellami: L’ectogénèse et ledroitinternational des droits de l’Homme – De la fiction à la révolution
 • Sarah Jamal: Confrontation de la DUDH au droit de l’environnement

12:45 – 14:30

Lunch
 
14:30 – 15:30
 

Panel 5: Business and Human Rights  

 
 • AllaTymofeyeva: Business entities from the perspective of the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention on Human Rights
 • Monika Feigerlová:Towards an International Convention on Business and Human Rights
 
15:30 – 15:45

            Break 

15:45 – 16:30

Panel 6: Genocide Convention    
 
 • Kateřina Uhlířová: Arendt, Lemkin and the "Crime of Crimes": Some Thoughts on Protected Groups
 • Anna Červeňáková:Genocide and ethnical-religiousconflict in Sudan
 

16:30 – 17:00

Conclusions 
  

Celý článek

—————

08.11.2018 17:45

Workshop k Zranitelnosti v právu lidských práv

V pátek 2. listopadu 2018 se v prostorách Kanceláře veřejné obhájkyně práv v Brně konal workshop na téma Zranitelnost v právu lidských práv. Workshop proběhl v rámci výzkumného projektu GAČR 18-08130S Lidská práva starších osob, který od počátku roku 2018 řeší výzkumný tým vedený Doc. Veronikou Bílkovou, vedoucí Centra pro mezinárodní právo ÚMV.

Na řešení projektu se dále podílejí soudkyně Ústavního soudu ČR Dr. Kateřina Šimáčková (za ÚMV) a Dr. Alla Tymofeyeva z Právnické fakulty UK (za PF UK).

Workshop se zaměřil na téma, jímž se výzkumný tým zabýval v průběhu prvního roku řešení projektu, a to na zranitelnost v právu lidských práv. Cílem akce bylo zamyslet se nad tím, do jaké míry je přínosné pracovat s konceptem zranitelnosti, resp. zranitelných skupin osob a jaké právní důsledky jsou se zranitelností spojeny. Během workshopu zazněly tři příspěvky, k nimž následně proběhla zajímavá a bohatá diskuse.

Úvodní příspěvek doc. Bílkové se věnoval zranitelnosti v právu lidských práv obecně. Osvětlil, jak je koncept využíván v právní nauce a ve společenských vědách, a odlišil tři významy, jež s ním bývají spojovány (obecná, individuální a skupinová zranitelnost). Doc. Bílková také poukázala na rizika, která využívání konceptu zranitelnosti v právu lidských práv přináší.

Jedná se mj. o tzv. paradox zranitelnosti, v rámci něhož zvýšená právní ochrana poskytovaná určitým skupinám osob může posílit stereotypní vnímání těchto skupin a vést ke zhoršení jejich reálné situace. Nakonec Doc. Bílková uvedla příklady mezinárodně právních instrumentů a judikatury, primárně ze systému OSN, jež s konceptem pracují (zvláštní úmluvy OSN, rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva ve věci Fijalkowska v. Polsko /2005/ aj.).

Navazující příspěvek Dr. Tymofeyevy se zabýval využitím konceptu zranitelnosti v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku.

Dr. Tymofeyeva uvedla, že výraz zranitelnost se objevuje ve více než 1600 judikátech, ESLP ale nikde nenabízí jeho vymezení a používá jej značně arbitrárně. Dále dr. Tymofeyeva identifikovala skupiny, jejichž členy ESLP nejčastěji označuje za zranitelné a mezi něž se řadí např. děti či osoby v detenci. Nakonec dr. Tymofeyeva uvedla právní důsledky, jež zařazení stěžovatele mezi zranitelné osoby má. Jedná se o omezený prostor k uvážení (margin of appreciation) či možné procesní odchylky.

Poslední příspěvek, který přednesla dr. Šimáčková, byl orientován na domácí právní prostředí. Jeho předmětem byl koncept zranitelnosti v judikatuře Ústavního soudu ČR. Dr. Šimáčková ukázala, že koncept je v českém právním prostředí využíván relativně krátkou dobu. Nejprve na něj v průběhu minulého desetiletí začaly odkazovat soudy a doktrína, pod vlivem azylového práva a rozhodnutí ESLP ve věci D. H. v. Česká republika (2007). Později se odkazy na zranitelnost dostaly do legislativních aktů (Zákon o azylu aj.).

Dr. Šimáčková dále analyzovala judikaturu Ústavního soudu ČR dotýkající se zranitelnosti, která zahrnuje mj. kauzy starobních důchodů, vymáhání poplatků za odvoz odpadu na dětech a mladistvých či zákazu sezení na zemi či schodech zavedeného v některých městech ČR.

Workshop ukázal, že téma zranitelnosti v právu lidských práv je velmi zajímavé a komplexní. Během diskuse vyvstávaly zejména otázky toho, do jaké míry lze sladit skupinový přístup ke zranitelnosti s individuální orientací lidských práv, či toho, jaký je vztah mezi formálním a materiálním pojetí rovnosti. Příspěvky přednesené na workshopu, obohacené o poznatky získané v diskusi, budou publikovány ve formě série článků, jež by měly vyjít v některém z českých právních časopisů v první polovině roku 2019.

 

Autorka článku:     Veronika Bílková

Celý článek

—————


O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 62 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 2. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.1/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: