Akce

08.11.2018 17:45

Workshop k Zranitelnosti v právu lidských práv

V pátek 2. listopadu 2018 se v prostorách Kanceláře veřejné obhájkyně práv v Brně konal workshop na téma Zranitelnost v právu lidských práv. Workshop proběhl v rámci výzkumného projektu GAČR 18-08130S Lidská práva starších osob, který od počátku roku 2018 řeší výzkumný tým vedený Doc. Veronikou Bílkovou, vedoucí Centra pro mezinárodní právo ÚMV.

Na řešení projektu se dále podílejí soudkyně Ústavního soudu ČR Dr. Kateřina Šimáčková (za ÚMV) a Dr. Alla Tymofeyeva z Právnické fakulty UK (za PF UK).

Workshop se zaměřil na téma, jímž se výzkumný tým zabýval v průběhu prvního roku řešení projektu, a to na zranitelnost v právu lidských práv. Cílem akce bylo zamyslet se nad tím, do jaké míry je přínosné pracovat s konceptem zranitelnosti, resp. zranitelných skupin osob a jaké právní důsledky jsou se zranitelností spojeny. Během workshopu zazněly tři příspěvky, k nimž následně proběhla zajímavá a bohatá diskuse.

Úvodní příspěvek doc. Bílkové se věnoval zranitelnosti v právu lidských práv obecně. Osvětlil, jak je koncept využíván v právní nauce a ve společenských vědách, a odlišil tři významy, jež s ním bývají spojovány (obecná, individuální a skupinová zranitelnost). Doc. Bílková také poukázala na rizika, která využívání konceptu zranitelnosti v právu lidských práv přináší.

Jedná se mj. o tzv. paradox zranitelnosti, v rámci něhož zvýšená právní ochrana poskytovaná určitým skupinám osob může posílit stereotypní vnímání těchto skupin a vést ke zhoršení jejich reálné situace. Nakonec Doc. Bílková uvedla příklady mezinárodně právních instrumentů a judikatury, primárně ze systému OSN, jež s konceptem pracují (zvláštní úmluvy OSN, rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva ve věci Fijalkowska v. Polsko /2005/ aj.).

Navazující příspěvek Dr. Tymofeyevy se zabýval využitím konceptu zranitelnosti v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku.

Dr. Tymofeyeva uvedla, že výraz zranitelnost se objevuje ve více než 1600 judikátech, ESLP ale nikde nenabízí jeho vymezení a používá jej značně arbitrárně. Dále dr. Tymofeyeva identifikovala skupiny, jejichž členy ESLP nejčastěji označuje za zranitelné a mezi něž se řadí např. děti či osoby v detenci. Nakonec dr. Tymofeyeva uvedla právní důsledky, jež zařazení stěžovatele mezi zranitelné osoby má. Jedná se o omezený prostor k uvážení (margin of appreciation) či možné procesní odchylky.

Poslední příspěvek, který přednesla dr. Šimáčková, byl orientován na domácí právní prostředí. Jeho předmětem byl koncept zranitelnosti v judikatuře Ústavního soudu ČR. Dr. Šimáčková ukázala, že koncept je v českém právním prostředí využíván relativně krátkou dobu. Nejprve na něj v průběhu minulého desetiletí začaly odkazovat soudy a doktrína, pod vlivem azylového práva a rozhodnutí ESLP ve věci D. H. v. Česká republika (2007). Později se odkazy na zranitelnost dostaly do legislativních aktů (Zákon o azylu aj.).

Dr. Šimáčková dále analyzovala judikaturu Ústavního soudu ČR dotýkající se zranitelnosti, která zahrnuje mj. kauzy starobních důchodů, vymáhání poplatků za odvoz odpadu na dětech a mladistvých či zákazu sezení na zemi či schodech zavedeného v některých městech ČR.

Workshop ukázal, že téma zranitelnosti v právu lidských práv je velmi zajímavé a komplexní. Během diskuse vyvstávaly zejména otázky toho, do jaké míry lze sladit skupinový přístup ke zranitelnosti s individuální orientací lidských práv, či toho, jaký je vztah mezi formálním a materiálním pojetí rovnosti. Příspěvky přednesené na workshopu, obohacené o poznatky získané v diskusi, budou publikovány ve formě série článků, jež by měly vyjít v některém z českých právních časopisů v první polovině roku 2019.

 

Autorka článku:     Veronika Bílková

Celý článek

—————

03.10.2018 18:44

Call for Papers 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (Deadline: October 30, 2018)

70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights / 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Date:  Thursday and Friday,November 29-30, 2018 / JeudietVendredi, 29-30 Novembre2018
 

Venue / Lieu:  Faculty of Law, Charles University, nám. Curieových 901/7, 116 40 Prague, Czech Republic

Organizer /Organisateur: UNCE, Human Rights Research Centre of the Charles University Faculty of Law&Department of International Law, Charles University Faculty of Law

Language / La langue: English or French / Anglais ou Français

 

December 10, 1948 was a landmark for human rights protection worldwide because the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) was adopted by the General Assembly on that day. This conference, organized by the Charles University Human Rights Research Centre, is to commemorate the 70th anniversary of this ground-breaking occasion. The proposals to participate should include a topic elaborating either on the UDHR or the system of human rights protection based on it, e.g. the human rights treaty bodies, the system of protection based on various UN conventions and their contribution to the development of human rights both domestically and internationally, etc. The same anniversary of the Genocide Convention makes it possible to have also one panel on the relations between human rights and international criminal law.

Le 10 décembre 1948 a été un moment important pour la protection des droits de l'homme dans le monde entier puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) a été adoptée par l'Assemblée Générale ce jour-là. Cette conférence, préparée par le Centre de recherche sur les droits de l'homme de l'Université Charles, a pour but de commémorer le 70ème anniversaire de cette occasion révolutionnaire. Les propositions des sujets doivent être basées sur la DUDH ou le système de protection des droits de l'homme qui en découle, par exemple les organes conventionnels des droits de l'homme, le système de protection fondé sur diverses conventions des Nations Unies et leur contribution au développement des droits de l'homme aux niveaux national et international, etc.Le même anniversaire de la Convention sur le génocide permet également de réunir un panel sur les relations entre les droits de l'homme et le droit international pénal.

Requirements for application / Conditions pour l'application:

1 page long (single spaced) abstract sent by October 30, 2018 at lipovsky(at)prf.cuni.cz
Résumé d'une page (interligne 1) envoyé le 30 octobre 2018 à l'adresse lipovsky(at)prf.cuni.cz

Celý článek

—————


O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 62 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 


KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,
Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

12. 2. 2019

Vyšel Bulletin UNCE č.1/2019.


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: