25 nejnovějších článků ...

 1. Pavel Ondřejek: ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension
 2. Barbora Havlíková: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají OSN k přijetí opatření v rámci probíhající potratové krize v USA
 3. Natálie Illková:Asijské přístupy k univerzalitě lidských práv: shrnutí vývoje
 4. Karolína Placzeková: Lex Tusk: Evropská komise zahájila řízení o porušení předpisů EU proti Polsku
 5. Pavel Šturma: Registr škod jako první krok k mezinárodnímu reparačnímu mechanismu pro škody způsobené Ukrajině
 6. Nikola Ourodová: Zpracování osobních údajů pro účely behaviorálního marketingu není nezbytné pro plnění smlouvy
 7. Nikola Kurková Klímová: Trestání sexuálního násilí proti mužům a chlapcům: Poslední slovo kambodžského tribunálu
 8. Pavel Ondřejek: HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv
 9. Nikola Kurková Klímová: První odsuzující rozsudek Kosovských zvláštních senátů
 10. Petra Presserová: Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách
 11. Ivana Machoňová Schellongová: Trest smrti v mezinárodním právu lidských práv a jeho souvislost se zákazem mučení
 12. Barbora Havlíková: Veřejný přístup k údajům ve světle práva na soukromí: konec veřejně přístupné evidence skutečných majitelů
 13. Pavel Ondřejek: Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku z 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu
 14. Elia Černohlávková: Japonsko zveřejnilo zásady ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích
 15. Marek Gerle: K návštěvě vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzura
 16. Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.
 17.  Natalie Illková: GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí 
 18.  Nikola Kurková Klímová: Případ Said: Budoucnost stíhání genderově motivovaných zločinů podle mezinárodního práva 
 19. Eliška Jonášová: Unijní a mezinárodní vývoj v oblasti potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
 20. Helena Hofmannová: Může zaměření se na intersekcionalitu přispět k efektivní rovnosti?
 21. Matěj Stříteský: Omezení pacienta pásy v lůžku v judikatuře ESLP
 22. Elia Černohlávková: Ruská federace po 26 letech opustila Radu Evropy
 23. Pavel Ondřejek: BILCHITZ, David: Fundamenta l Rights and the Legal Obligations of Business
 24. Barbora Havlíková: Příslušníci Spojeného království ztratili po Brexitu unijní občanství a s tím související práva
 25. Pavel Ondřejek: Případ New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen před Nejvyšším soudem USA – několik poznámek k metodologii použitého výkladu Ústavy USA

Dříve publikované články najdete v jednotlivých odborných rubrikách a také v archvivu našich Bulletinů.


Akce

08.02.2022 09:44

Call for papers: Conference of the Association of Human Rights Institutes (AHRI) September 2022, Future Africa campus, University of Pretoria, South Africa (and online)

Technology and the future of human rights Call for papers    Technological developments have made what was once science fiction reality. This gives some hope for a utopian future while others get nightmares. It also highlights the extent to which technologies that are not explicitly...

Celý článek

—————


Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.


Jsme členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě   Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 80 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 
KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

21. srpna 2023

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.2/2023 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu: