30 nejnovějších článků ...

 1. Barbora Havlíková: Další rána pro reprodukční zdraví žen v USA?
 2. Alla Tymofeyeva: Plzeň Rusové pít (ne)budou
 3. Ivana Machoňová Schellongová: Neurotechnologie – dopady a výzvy pro ochranu lidských práv
 4. Dominik Brtna: Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia před ICJ – Jihoafrická republika v. Izrael
 5. Karolína Godál: Nový polský akční plán k obnovení právního státu v Polsku
 6. Ondřej Svoboda: Rostoucí obavy z dopadu technologií na ochranu lidských práv a základních svobod v centru pozornosti České republiky
 7. Barbora Hnátová: K některým aspektům návrhu směrnice o náležité péči podniků
 8. Dominik Brtna: Polská soudní reforma z pohledu ESLP – Případ Grzęda proti Polsku
 9. Milan Lipovský: Konference Towards accountability for the crime of aggression committed against Ukraine
 10. Šimon Matoušek:  Souostroví Čagos: Poslední britská kolonie
 11. Elia Černohlávková: Přelomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Yalçınkaya proti Turecku
 12. Nikola Kurková Klímová: Odstoupení od Římského statutu a jurisdikce Mezinárodního trestního soudu
 13. Pavel Ondřejek: Případ Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College – politika afirmativní akce prohlášena Nejvyšším soudem USA za protiústavní
 14. Pavel Ondřejek: ALEXY, Robert: Law’s Ideal Dimension
 15. Barbora Havlíková: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají OSN k přijetí opatření v rámci probíhající potratové krize v USA
 16. Natálie Illková:Asijské přístupy k univerzalitě lidských práv: shrnutí vývoje
 17. Karolína Placzeková: Lex Tusk: Evropská komise zahájila řízení o porušení předpisů EU proti Polsku
 18. Pavel Šturma: Registr škod jako první krok k mezinárodnímu reparačnímu mechanismu pro škody způsobené Ukrajině
 19. Nikola Ourodová: Zpracování osobních údajů pro účely behaviorálního marketingu není nezbytné pro plnění smlouvy
 20. Nikola Kurková Klímová: Trestání sexuálního násilí proti mužům a chlapcům: Poslední slovo kambodžského tribunálu
 21. Pavel Ondřejek: HAPLA, Martin: Utilitarismus a filozofie lidských práv
 22. Nikola Kurková Klímová: První odsuzující rozsudek Kosovských zvláštních senátů
 23. Petra Presserová: Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem ochrany před násilím na ženách
 24. Ivana Machoňová Schellongová: Trest smrti v mezinárodním právu lidských práv a jeho souvislost se zákazem mučení
 25. Barbora Havlíková: Veřejný přístup k údajům ve světle práva na soukromí: konec veřejně přístupné evidence skutečných majitelů
 26. Pavel Ondřejek: Zvláštní výbor pro vyšetřování útoku z 6. ledna na Kapitol Spojených států amerických vydal závěrečnou zprávu
 27. Elia Černohlávková: Japonsko zveřejnilo zásady ochrany lidských práv v dodavatelských řetězcích
 28. Marek Gerle: K návštěvě vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Dzura
 29. Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.): The Crime of Genocide: Then and Now. Evolution of a Crime.
 30.  Natalie Illková: GANHRI a přezkum akreditací národních lidskoprávních institucí 

Dříve publikované články najdete v jednotlivých odborných rubrikách a také v archvivu našich Bulletinů.


Akce

26.01.2024 15:30

Call for Papers: Human Rights in a Polarized World – Realizing Human Rights in the Green and Just Transition

Conference of the Association of Human Rights Institutes (AHRI) 2024 Human Rights in a Polarized World – Realizing Human Rights in the Green and Just Transition 13-14 September 2024 Lund, Sweden Co-organized by the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), and the...

Celý článek

—————


Aktuální číslo: Studie z lidských práv č.14

Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu
Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

Studie z lidských práv č.14
Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. Právě tomuto tématu se během své kariéry věnovala a věnuje paní docentka PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc., která napsala a vydala celou řadu tematicky zaměřených publikací. V roce 2019 se katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE rozhodly uspořádat symposium za přítomnosti paní docentky a za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. 
 
Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

O projektu 

UNCE – Výzkumné centrum pro lidská práva (Research Centre for Human Rights at the Charles University in Prague) je projektem Univerzity Karlovy při její  Právnické fakultě , která je předním pracovištěm v oboru právo a právní věda v ČR a má široké kontakty na významná zahraniční pracoviště. 

Vznik centra pro lidská práva má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata výzkumu. Zároveň bude podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť.

Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.


Jsme členem mezinárodní akademické sítě AHRI

Od září roku 2015 je VCLP/UNCE členem mezinárodní akademické sítě   Association of Human Rights Institutes (AHRI), což je síť 80 členských institucí, které realizují výzkumné a výukové aktivity v oblasti lidských práv. 


Prohlášení o cookies

https://www.webnode.cz/cookie-disclosure/

Zásady ochrany osobních údajů softwarové platformy Webnode

https://www.webnode.com/cs/pravidla-ochrany-soukromi/

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově (GDPR)

https://cuni.cz/UK-9056.htmlhrany-soukromi/
KontaktUNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta,

Výzkumné centrum
pro lidská práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
koordinátor Centra


Tel.: +420 221 005 439


Novinky

18. června 2024

Vyšlo nové číslo Bulletinu
 VCLP č.1/2024 .

 

 


United Nation Web TV: 
 

Prof. Pavel Šturma přednáší svůj příspěvek na téma "Succession of States and State Responsibility":
https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english 


Video o Radě Evropy

Rada Evropy ve svém videu představuje svoji práci, spočívající v prosazování a ochraně lidských práv, demokracii
a právního státu:
 

Katalog publikací PF UK

Ediční řada "Studie z lidských práv".